Nu har det kommit nya rekommendationer från SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) angående häckar och säkerheten på bostadsgator. Se vad du som tomtägare kan göra för att förbättra säkerheten. Länk till broschyren från SKL

Säker trafik på bostadsgator kräver fri sikt i korsningar!
Varje år skadas människor i onödan för att sikten skyms. Några enkla åtgärder före och under sommaren kan rädda liv. 

Du som har utfart mot gata: 
Vid utfart bör Du se till att dina växter inte är högre än 80 cm från gatan inom markerad sikttriangel. Sikten skall vara fri minst 2,5 m från gatan eller gångbanan.

Du som har hörntomt:
Om din tomt ligger intill en gång och cykelväg eller gata bör du se till att dina växter inte är högre än 80 cm i en sikttriangel som sträcker sig minst 10 m åt vardera hållet.

Du som har tomt intill gata:
Häck och buskar bör växa inom eget tomtområde. Om du har buskar eller träd som sträcker sig ut över gata eller gångbana bör du se till att det finns fri höjd för trafikanterna.
Den fria höjden som krävs är:
> Över gångbana, minst 2,5 m
> Över cykelväg: minst 3,2 m
> Över körbana: minst 4,6 m

Några rekommendationer:
Träd och buskar växer!
För att bibehålla god sikt är det viktigt att redan vid planteringstillfället föreställa sig trädens och buskarnas utveckling några år framåt så att man placerar dem tillräckligt långt från vägen. Växterna brer ut sig olika mycket beroende på vilken art man väljer, vilken klimatzon man befinner sig i, jordens beskaffenhet och skötseln. I plantskolor finns kunskap om växter. Där kan man få tips om arter som passar trädgården klimat- och funktionsmässigt, liksom skötselråd. 

Plantera på rätt ställe!
Stora buskar och träd bör placeras minst 2 meter innanför tomtgräns. Häck- och mindre buskplantor bör placeras minst 60 cm innanför tomtgräns.

”En tomt ska hållas i vårdat skick och skötas så att risken för olycksfall begränsas och betydande olägenheter för omgivningen och för trafiken inte uppkommer.” Plan- & bygglagen 8 kap 15 §

Klipp häcken!