Samverkan är nyckelordet när det gäller att få ut fler människor på arbetsmarknaden. Det var deltagarna överens om i den workshop som Samordningsförbundet Gävleborg, Bollnäs kommuns Arbetsmarknadsenhet och Näringslivskontor samt Arbetsförmedlingen arrangerat.
– Vi måste finna nya vägar för att få fler i arbete, betonar Katarina Ahlström, arbetsmarknadskonsulent och en av arrangörerna.

Stöd till sociala företag
I Bollnäs är arbetslösheten 13,2 procent.
– Vi har en tuff situation där det är nödvändigt med alternativ vad gäller arbetsmarknaden, säger Katarina Ahlström.

Fokus under dagen var arbetsintegrerande sociala företag (ASF). Ingrid Engelbrekts berättade om vilken hjälp vid start av sociala företag Companion kan ge och det avtal som Bollnäs kommun har med Companion som gör det möjligt att stödja ASF med kostnadsfri rådgivning av skilda slag.

Goda exempel
Annica Falk, nationell samordnare för ASF vid SKL, kunde lyfta fram goda exempel och det gjorde också företrädare för Nordanstig.
I Bollnäs finns i dag fyra sociala företag och ett femte är på väg att startas. De är GlösBolagret, PDA socialt företag, M.I.C ekonomisk förening samt Glädjeverket. Kilafix är på väg att starta verksamhet.

Flexibla lösningar
Om fler ska kunna slussas ut på arbetsmarknaden är det nödvändigt med flexibla och ibland kanske okonventionella lösningar. Att satsa på ASF är ett sätt, menar deltagarna i temadagen Vägar till arbete.

Tillväxtverket tror mycket på ASF och har beviljat Region Gävleborg 1,8 miljoner kr. Region Gävleborg medfinansierar med 30 procent. Totalt omsluter projektet 2,5 miljoner kr och syftar till att sprida information och utbildning om ASF.

Policy för framtiden
ASF är här för att stanna och samverkan och en samsyn kring frågorna behövs, enades man om. Det är också målsättningen med den satsning Tillväxtverket nu gör i hela landet.
14 kommuner i landet har en policy för ASF. Bollnäs kan bli nummer 15. Kommunfullmäktige har beslutat att en policy för ASF ska utarbetas i Bollnäs. Det arbetet pågår.
Sammanlagt deltog 48 personer i kunskapsdagen om Vägar till arbete som hölls på Bollnäs folkhögskola.

*ASF betyder Arbetsintegrerande sociala företag.

Samverkan för arbete
Annica Falk, nationell samordnare för ASF vid SKL.

Samverkan för arbete
Katarina Ahlström, Arbetsmarknadsenheten Bollnäs kommun.

Samverkan för arbete