Under häckningsperioden, mars till juni, kan fåglars läten upplevas som mycket störande. Det är fastighetsägaren som har ansvaret för att förebygga sådana problem.

Fastighetsägare har, enligt 9 kapitlet 9 § miljöbalken (1998:808), ett ansvar att vidta åtgärder mot skadedjur och förhindra att olägenhet för människors hälsa uppkommer.

Ni kan läsa mer om detta här.