Två år har gått sedan regeringen tog beslut om att satsa på sysselsättningsfrämjande insatser genom arbetsintegrerande sociala företag (ASF). På arbetsmarknadsenheten i Bollnäs har ett strävsamt arbete gett bra resultat, så pass att vi får vara förebild för andra kommuner och aktörer.

I Bollnäs kommun är vi framgångsrika på att ta fram samverkansmodeller som fungerar. Det har resulterat i att vi blivit inbjudna till Tillväxtverkets webbsända seminarium ”Starkare tillsammans – Hur nätverkar arbetsintegrerande sociala företag?” för att berätta om hur Bollnäs kommun arbetar. Bollnäs kommun deltar tillsammans med Andreas Helgesson från Stenbackens arbets- och boendekooperativ och Elin Bogren från Coompanion Gävleborg.

Katarina Ahlström

Katarina Ahlström, arbetsmarknasdskonsulent på Arbetsmarknadsenheten (AME) i Bollnäs kommun är den som åker till Tillväxtverket och berättar om våra samverkansmodeller:

- Det känns bra att vi lyckats med vårt uppdrag att stimulera utvecklingen av socialt företagande i Bollnäs eftersom de arbetsintegrerande sociala företagen gör en stor insats när det gäller att skapa arbetstillfällen för personer som har varit arbetslösa länge. Att vi lyckats så bra att vi får berätta för andra kommuner och aktörer om våra samverkansmodeller känns extra roligt.

Samarbete i regionen
Arbetsmarknadsenheten (AME) i Bollnäs kommun samordnar kommunens insatser gällande arbetsintegrerande sociala företag för arbetssökande. Målet är att stimulera utvecklingen av socialt företagande i kommun. Detta sker i samarbete med bland annat Näringslivskontoret, , Försörjningsstödsenheten i kommunen, Coompanion Gävleborg samt Arbetsförmedlingen Södra Hälsingland. Till stöd finns även Samordingsförbundet Gävleborg.

Vill du se seminariet?
Du kan se seminariet direktsänt på Tillväxtverkets webbplats 8 november klockan 14:30.

Vad är ASF?
Arbetsintegrerande sociala företag är företag som driver näringsverksamhet (producerar och säljer varor och/eller tjänster):

  • Med övergripande ändamål att integrera människor som har stora svårigheter att få och/eller behålla ett arbete, i arbetsliv och samhälle.
  • Som skapar delaktighet för medarbetarna genom ägande, avtal eller på annat väl dokumenterat sätt.
  • Som i huvudsak återinvesterar sina vinster i den egna eller liknade verksamheter.
  • Som är organisatoriskt fristående från offentlig verksamhet.

Det finns inte något särskilt regelverk eller någon särskild företagsform för ASF.

Hur många ASF finns det i Bollnäs?
I dagsläget finns fem ASF i Bollnäs kommun. Det är Kilafix, GlösBolagret, Glädjeverket, Patio del Arte, M.I.C. ekonomisk förening.

Ett regeringsbeslut
Regeringen har beslutat om att genomföra en treårig satsning där totalt 60 mnkr tillförs för sysselsättningsfrämjande insatser genom arbetsintegrerande sociala företag. Tillväxtverket har i uppdrag att i samverkan med Arbetsförmedlingen utarbeta och genomföra ett nationellt program med insatser som stimulerar till att fler arbetsintegrerande sociala företag startar och växer för att därigenom öka antalet sysselsatta. Satsningen pågår 2016 - 2018.

Vill du starta ett ASF?
Vänd dig till Coompanion för kostnadsfri rådgivning.

Läs mer
bollnas.se finns mer information om ASF i Bollnäs kommun.