Den 13 november arrangerade Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) en fördjupningsdel i utbildningen ”Förenkla - helt enkelt” där 60 personer från myndighetskommunen och förtroendevalda deltog.

Effektiv förvaltning och service i myndighetsutövningen
Dagen leddes av Thomas Forslin från SKL. Till sin hjälp hade han Ulrika Riseby med erfarenhet av framgångsrikt utvecklingsarbete i kommuner, Anders Persson från Linköpings Universitet, Skatteverket och slutligen Ulrika Lundin från Svid, som ger metoder för att med kundens perspektiv utveckla er verksamhet.

Deltagarna fick lyssna till tydliga exempel så att de skulle få konkreta verktyg och erfarenheter som kan användas för att ännu bättre möta företagens behov. Det bygger i stor utsträckning på samarbete över nämnds, förvaltnings och administrativa gränser.

Hur företagen upplever kommunen som myndighet påverkar i hög grad hur de upplever att vara företagare på platsen. Att utveckla servicen i myndighetsutövningen påverkar därför direkt det lokala företagsklimatet och kommunens utveckling. Service i myndighetsutövningen handlar om att med utgångspunkt i företagens processer och behov tillämpa demokratiskt fastställda regler. Att ge företagen de bästa förutsättningarna att uppnå reglernas syfte – helt enkelt.

Alla som har direkt eller indirekt kontakt med företag i myndighetsärenden bidrar till att företagsklimatet och till utvecklingen av vår kommun.

Anders Aune, chef på Teknik- service- och fritidsförvaltningen i Bollnäs kommun deltog på fördjupningsdelen och konstaterar att den påverkar förvaltningens arbete:

 - Förvaltningen får en ökad kunskap om vikten av att samarbeta internt över förvaltningsgränserna med syfte att underlätta för medborgare och företag att hitta rätt inom kommunens verksamheter. Parallellt med denna utbildning jobbar teknik-service- och fritidsförvaltningen med att utveckla kundfokus vilket ligger i linje med denna utbildning. Genom deltagandet från vår förvaltning finns möjligheten att utbyta erfarenheter under utbildningen och få inspiration till nya sätt att sprida och ta emot information. Förvaltningen kommer att fortsätta att jobba med ökat kundfokus och pröva nya/alternativa sätt att sprida och ta emot information till medborgare och företag. Exempelvis att hålla chat-forum med olika teman vilket är på gång i närtid.

Peter Eriksson, näringslivschef i Bollnäs kommun tyckte att det var intressant att lyssna till hur andra aktörer och kommuner gjort för att förenkla för företagare:

- Ett exempel vi lyssnade till handlade om hur andra kommuner arbetar och tolkar lagen på olika sätt. Inom vissa kommuner krävs 36 tillstånd och andra bara fem inom samma bransch. Utbildningen vidgar allas vyer vilket skapar möjligheter och gör att vi blir rustade för att få ett bättre företagsklimat. Det är även viktigt att vi pratar så att alla förstår och att vi faktiskt löser problem och inte bara svarar på frågor från företagare och medborgare i Bollnäs kommun.