Målsättningen med taxan för 2018 är att taxan ska möjliggöra för deltagande i avfallskollektiven – alla som nyttjar skall betala. Taxan för 2018 ska styra mot ett mer miljöriktigt sätt att hantera sitt avfall och gynna de kunder som hanterar sitt avfall korrekt.

Avfallstrappan och avfallsplanen för Hälsingland styr BORABs verksamhet.

”Alla hushåll är skyldiga att sortera ut avfall enligt av kommunfullmäktige beslutat system”

Miljöstyrande taxa 2018
Avfallstaxan är miljöstyrande för att stimulera ökad återvinning. Förpackningar och tidningar ska alltid sorteras ut i särskilda behållare avsedda för dessa avfallsslag enligt Förordning (2006:1 273) om producentansvar för förpackningsmaterial.

Ett abonnemang består alltid av en fast grundavgift och en hämtningsavgift.

Taxan för kärlavfall och grovavfall är uppdelad enligt följande:

Grundavgift – Avgiftens belopp baseras på abonnemangstyp; en- och tvåfamiljshus, fritidshus, flerbostadshus eller verksamhet. Avgiften går till kostnader för avfallsplanering, administration och service. För hushållen ingår nyttjande av återvinningscentralen för avlämnande av grovavfall och farligt avfall. Verksamheter har tillgång till återvinningscentraler och betalar vid avlämnande av grovavfall och farligt avfall.

Hämtningsavgift – Avgiften baseras på storlek på avfallsbehållare, abonnemangstyp samt hur ofta den töms. Avgiften går till kostnader för att hämta och behandla hushållsavfall från hushåll och verksamheter.

Tilläggsavgift – Exempelvis avgift för extra hämtningar.

I taxan ingår

  • avfallsinsamling – insamling och transporter av hushållsavfall, drift och underhåll
  • kommunikation och kundservice
  • övergripande styrning och planering – ledning, planering, utveckling, ekonomi och lokaler
  • bemannade återvinningscentraler – drift och underhåll av återvinningscentraler där grovavfall och farligt avfall tas emot för vidare behandling

Avfallstaxa 2018