Nedan följer en sammanställnig av de planerade arbeten som Gatuenheten genomfört under 2017. 

Stort avvattningsprojekt och ny kulvert
Ett stort avvattningsprojekt med dikning och stor ny kulvert förbi Volvo och Däckia.

Hantverkargatan
Nytt dagvattensystem längs hela Hantverkargatan, likaså en helt ny vägkropp. Allt vatten från Åsen, Säversta och Riksväg 50 samlas här för att gå i den nya kulverten, vidare ut i Myrbäcken och ner till Mobackes. (Mobackes kulvert byttes 2016).

Projektet kommer fördigställas under 2018.

1

Virvelvägen
Vid Virvelvägen har det byggts nya busshållsplatser, ny gång- och cykelväg, nya gångpassager, ny infart till Sibylla och Bull-Olles samt en ny parkeringsyta. Den nya gång- och cykelvägen har till stor del byggts med återvunna material. 

Detta är ett samverkansprojekt mellan kommunens Gatuenhet, Parkenhet, Samhällsbyggnadskontoret, Bollnäs Bostäder, X-trafik, Höghammarskolan, Sibylla och Bull-Olles där Gatuenheten har drivit projektet.

Projektet kommer färdigställas i sin helhet under 2018, då Virvelvägen och hela Örsängesvägen kommer att knytas ihop vad gäller gång- och cykelstråk, kollektivtrafik och passager samt en hastighetsdämpande rondell i korsningen Virvelvägen/Örsängesvägen.

Alirgatan
Alirgatan färdigställdes under våren 2017 med ny asfalt på både väg, parkering och gång- och cykelvägar.

Mobackes
Projektet runt Mobackes blev klart i våras med nya parkeringar, trafiksäkerhetshöjande åtgärder, gångväg etc.

Tjärnvägen
I ett samarbete med Bollnäs bostäder har Gatuenheten sett till att en ny vägutformning har möjliggjorts i samklang med närliggande trottoar och tillgänglighetsanpassning av entréer till flerbostadshusen samt en utökning av parkeringsplatser.

Norra Björkhamregatan
Ny gång- och cykelväg har utformats längs gatan med ny anslutning mot Hamrevägen för att knyta ihop befintligt stråk från Bonden.

Linsänkevägen 
Linsänkevägen har under året färdigställts i sin helhet. (Tidigare totalsanering gjord av Helsingevatten)

Hasselgatan 
Hasselgatan har likt Linsänkevägen färdigställts i sin helhet. Här har Gatuenheten sänkt hela vägytan på grund av fibergrävningar etc. som orsakat att vatten runnit in på närliggande fastigheter.

Hästhagsvägen, Rengsjö 
Hästhagsvägen i Rengsjö har fått ny asfalt och förbättrad avvattning.

Bollevägen
Projektet med en ny gång- och cykelväg längs Bollevägen startades i våras och är samfinansierat med Trafikverket som bidrar med cirka 50% av byggkostnaden. Gång- och cykelvägen har till stor del byggts av återanvända massor från bland annat Växbovägen. Projektet kommer färdigställas under våren 2018.

2

Växbovägen
Projektet lider mot sitt slut inför vintern där alla vägschakter och trumbyten är klara. Första beläggningslagret ligger på plats. Under 2018 kommer sidoområdesjusteringar att utföras likaså det sista lagret beläggning. Busshållsplatserna kommer då också att slutföras i sin helhet.

3

Västergatan, Arbrå
Gång- och cykelvägen parallellt med Västergatan har färdigställts, drygt 1000 meter lång. Det har gjorts ny kantsten och ny belysning. Idag finns alltså en helt separerad gång- och cykelväg efter hela Västergatan. Det som återstår är ett slitlager på Västergatan (Tunnskiktsbeläggning), sidoområdesjusteringar samt två nya busshållplatser på vägens västra sida. Dettta färdigställs under 2018.

Nyhemsvägen, Arbrå
En ny trafiksäker gångbana från Västergatan in till Nyhemsgårdens förskola har gjorts. Gångbanan fortsätter sedan in mot Storgatan. I detta projekt, som utfördes i samarbete med Fastighetsgruppen, byggdes även hela förskolans yttre miljö om - med nya lekutrustningar, nya mer lättskötta vägar samt en helt ny förbättrad parkering med en plats avsedd för hämtning och lämning. (Helhetsgrepp i närmiljön).

Ny vägbelysning i Bollnäs centrum. 
Långgatan, Apoteksgatan och Stationsgatan i centrala Bollnäs har fått en helt ny och energieffektiv LED-belysning.

4

Ny vägbelysning
Dönje, Rörste och Sjörgrå har fått ny vägbelysning. 

Nya armaturer 
I Undersvik och Simeå har vi bytt till cirka 80 energisnåla LED armaturer. 

Upprustning av planteringar och bäcken vid Stadshuset
Parkenheten har utfört en upprustning av planteringar samt vid bäcken i närheten av Stadshuset. Arbetet med bäcken fördes i samarbete med Samhällsbyggnadskontorets limnolog.

5

Ny linbana
 
Lekparken i Rengsjö har fått en ny linbana.

Fler parkbänkar
Många nya parkbänkar är utställda längs våra populära gångstråk. Detta var ett stort önskemål bland de som besvarade parkenhetens enkät.

Arbete vid skolor och förskolor
Parkenheten som utför skötsel på skolor och förskolor har lagt ner ett stort arbete på att ta bort gammalt buskage och iordningsställa svåra skötselytor.