SCB har publicerat definitiva befolkningsuppgifter för första kvartalet år 2018.

Dessa skiljer sig marginellt mot tidigare utskickade preliminära uppgifter.

Invånarantalet har under första kvartalet ökat med 83 personer. Motsvarande period i fjol minskade invånarantalet med 49 personer.

Den sista mars 2018 hade kommunen 27 001 invånare.

Antalet födda är 71 och det är något fler än de senaste åren.
Antalet döda är 82 och det är något färre än beräknat utifrån invånarnas åldersstruktur och förväntade medellivslängd. 
Antalet inflyttade är 315 och det är fler än motsvarande period i fjol men färre än åren dessförinnan.
Antalet utflyttade är 222 och det är färre än motsvarande period de senaste åren.

Under 2014 till 2016 ökade invånarantalet kraftigt, främst på grund av stor flyktinginvandring till Sverige. Utvecklingen vände nedåt 2017 och de tre första kvartalen minskade invånarantalet med 78 personer. Sista kvartalet 2017 blev det åter igen en ökning, främst på grund av minskad utflyttning. Under första kvartalet i år fortsätter invånarantalet att öka.

Det är svårt att göra en prognos för utvecklingen framåt. De senaste 10-15 åren har invånarantalet varit oförändrat eller ökat på grund av flyktinginvandringen. Sannolikt kommer kommunens utveckling av invånarantalet i fortsättningen också vara starkt beroende på hur stor invandringen till Sverige blir.

Det är som sagt svårt att säga hur utvecklingen blir resten av året. Men invånarantalet kommer i alla fall inte att minska i år.

Bollnäs är den kommun i Hälsingland som ökar invånarantalet mest under första kvartalet. Bland länets kommuner är det bara Gävle som ökar mer än Bollnäs.

 

I bifogad fil finns en prognos för helåret med antagandet att ökningen resten av året blir inte blir lika stark som första kvartalet.

 

Clas Olsson
Ekonomikontoret
Bollnäs kommun
Tel 0278-251 43