Hur får jag mitt arvode om huvudmannen har skulder?

Har din huvudman skulder hos Kronofogden, meddela kronofogden att huvudmannen ska betala ert arvode och vilket konto det gäller. Då kan huvudmannen förbehållas den utgiften i en ev. löneutmätning. Ifall din huvudman ska stå för arvode och har skulder bör du månadsvis avsätta pengar till ett särskilt konto för huvudmannen som märks upp och enbart används till arvode. Det är då större chans att inte pengarna på det kontot utmäts av kronofogden.

Vilka sekretessregler gäller för mig som god man/förvaltare?

God man är inte anställd och lyder därmed inte under offentlighets- och sekretesslagens regler om till exempel tystnadsplikt och utlämnande av handlingar. En god man ska dock agera för sin huvudmans bästa och har en moralisk tystnadsplikt. Vårdslös hantering av personuppgifter kan leda till att man inte lägre anses lämplig för uppdraget och kan entledigas av överförmyndaren. Skadeståndsansvar kan uppkomma om huvudmannen lider ekonomisk skada på grund av gode mannens agerande.

Hur gör jag när huvudmannen har del i dödsbo?

Som god man eller förvaltare ingår det att bevaka din huvudmans rätt i det dödsbo där huvudmannen nämns som dödsbodelägare eller testamentstagare och att aktivt bevaka huvudmannens rätt vid upprättande av de dokument (t.ex arvskifteshandling) som ingår i processen. Detta innebär dock inte att du måste bli expert på arvs- och testamentsfrågor. Om förhållandena är komplicerade bör du anlita kvalificerad hjälp.

Börja dock alltid med att ta kontakt med överförmyndarenheten i dessa situationer.

Vad innebär överförmyndarspärr och vilka konton ska vara spärrade?

Överförmyndarspärren är ett skydd för huvudmannen och innebär att god man eller förvaltare inte kan ta ut medel från kontot utan överförmyndarens tillstånd. Huvudregeln är att samtliga av huvudmannens konton och fondkonton ska vara överförmyndarspärrade. För att kunna sköta de vardagliga betalningarna, det vill säga sådana utgifter som hör till den dagliga hushållningen, kan den gode mannen ha tillgång till ett transaktionskonto utan överförmyndarspärr. Vid ett godmanskap får huvudmannen fritt disponera över alla sina tillgångar, överförmyndarspärren gäller då således endast mot den gode mannen. Vid förvaltarskap gäller spärren både mot förvaltarens och huvudmannens uttag.

I Svenska Bankföreningens faktablad gällande godmanskap står: ”I samband med att en god man utses ska banken så snart den fått kännedom om ett godmanskap överförmyndarspärra den enskildes konton mot den gode mannens uttag. Detta görs utan särskilt beslut av överförmyndaren. Normalt får den gode mannen ha ett konto för den dagliga hushållningen (”det fria kontot”) utan överförmyndarspärr medan övriga konton förses med överförmyndarspärr.” Samma sak gäller vid förvaltarskap.

Hur gör jag uttag från ett spärrat konto?

För att ta ut pengar från ett spärrat konto ska en ansökan fyllas i och skickas till överförmyndaren. Ansökningsblankett hittar du på hemsidan under mina sidor (sök på ansökan om samtycke för uttag) I ansökan ska framgå från vilket konto uttaget ska göras, hur stort belopp som önskas tas ut och vad pengarna ska användas till. Ansökan undertecknas av god man/förvaltare och huvudmannen, om denne förstår vad saken gäller. Om det är ett uttag från en underårigs spärrade konto krävs båda förmyndarnas underskrift vid gemensam vårdnad. Är den underårige över 16 år krävs även dennes underskrift.

Uttagsmedgivandet gäller i tre veckor från beslutsdatum. Nyttjade medel ska redovisas till Överförmyndaren inom angiven tid enligt beslut om samtycke till uttag (i de fall det finns en tid angiven i beslutet).

Att flytta ett belopp från ett spärrat konto till ett annat spärrat konto ses inte som ett uttag. Därför krävs ingen ansökan om uttag och inte heller något godkännande från överförmyndaren.

Hur gör man för att betala in skatt och arbetsgivaravgift när huvudmannen betalar arvodet?

På Skatteverkets hemsida finns blankett; förenklad arbetsgivardeklaration. Fyll i blanketten med arvodesbeslutet som underlag. Arbetsgivaravgiften framgår på arvodesbeslutet om huvudman betalar hela arvodet. Om huvudman betalar delar av arvodet får storleken på arbetsgivaravgiften räknas ut manuellt. Skatt (30%) och arbetsgivaravgift betalas till Skatteverket på huvudmannens skattekonto. Blankett; förenklad arbetsgivaravgift skickas till Skatteverket. Skatt och arbetsgivaravgift ska betalas in till Skatteverket senast månaden efter att du tagit ut ditt arvode.

Överförmyndarenheten

Besöksadress
Collinigatan 12
821 80 Bollnäs

Postadress
Bollnäs kommun
Överförmyndarenheten
821 80 Bollnäs

Telefontider:
måndag, tisdag, torsdag
10.00-12.00
fredag
11.00-12.00

Skicka e-post

0278-250 04

Fax: 0278-252 03

Blanketter