För vissa åtgärder du utför för den enskildes räkning krävs enligt lag överförmyndarnämndens samtycke.
Som god man är du ett viktigt stöd för din huvudman.

Överförmyndarnämndens samtycke krävs vid: 

  • uttag av spärrade bankmedel
  • köp, försäljning, inteckning och uthyrning av fast egendom, tomträtt och bostadsrätt
  • vissa placeringar i försäkringar, aktier och utlåning
  • upptagande av lån, borgen eller andra skuldförbindelser för den enskildes räkning
  • drivande av rörelse
  • vissa åtgärder i samband med dödsboförvaltning, bodelning eller skifte; ett praktiskt viktigt fall är vid arv som tillfaller huvudmannen – under sådana förhållanden ska vanligtvis en arvskifteshandling upprättas och tillsammans med bouppteckningen sändas till överförmyndarnämnden för granskning och godkännande.

För ytterligare information kontakta överförmyndarenheten.