Bollnäs framtid är din

Just nu pågår ett viktigt arbete i Bollnäs kommun. Samhällsbyggnadskontoret har tagit fram ett förslag till en ny fördjupad översiktsplan för Bollnäs stad; en plan för hur vår kommun ska utvecklas, bebyggas och bevaras i framtiden. Förslaget har under sommaren varit ute för samråd då alla medborgare haft möjlighet att tycka till om förslaget.  Nu är planförslaget utställt för granskning under perioden 11 mars till och med 25 april 2019.

Granskning av fördjupad översiktsplan för Bollnäs stad
Syftet med den fördjupade översiktsplanen är att den långsiktigt ska vara en vision för en hållbar utveckling av Bollnäs stad och visa hur kommunen avser att arbeta strategiskt med mark- och vattenanvändningen när det kommer till utveckling och bevarande av bostäder, verksamheter, grönstruktur, infrastruktur och vattenområden. Den fördjupade översiktsplanen kommer att bli ett viktigt underlag för kommunens vardagsbeslut och planering, men den är inte juridiskt bindande.
Översiktsplanområdet omfattar Bollnäs stad, Bollnäsströmmarna till Dönje kraftverk och stadens viktigaste funktioner till exempel Stora- och Lilla Bolleberget, Sävstaås och delar av sjön Varpen.
Ett förslag till den fördjupade översiktsplanen sändes ut på samråd under våren och sommaren 2018. Inkomna synpunkter har sammanställts och bemötts i en samrådsredogörelse. Förslaget har därefter bearbetas och ska nu ställas ut för granskning enligt plan- och bygglagen. Granskningen vänder sig till alla som kan ha intresse av planen såsom myndigheter, privatpersoner, verksamhetsutövare, organisationer, föreningar med flera.
 
Den fördjupade översiktsplanen består av följande handlingar:
 Del 1- Planeringsförutsättningar
 Del 2- Planförslag
 Del 3- Konsekvenser
 Del 4- Samrådsredogörelse
 Mark- och vattenanvändningskarta
 
Översiktsplanehandlingarna ställs nu ut för granskning och handlingarna finns tillgängliga på Kundcenter vid Stadshusets huvudingång. Den fördjupade översiktsplanen finns även på kommunens hemsida, www.bollnas.se/2030
Granskningstid: 11 mars-25 april 2019
Eventuella skriftliga synpunkter ska ha inkommit till Samhällsbyggnadskontoret senast den 25 april 2019 via e-post 2030@bollnas.se eller under postadress:
Bollnäs kommun, Samhällsbyggnadskontoret, 821 80 Bollnäs
Vid svar uppge diarienummer: KS 2015-00335

 

Vad är en översiktsplan?
Bollnäs kommun har en ambition om att ligga långt fram i strategiska frågor om hur Bollnäs ska utvecklas, bebyggas och bevaras i framtiden. För att kunna göra det har kommunen arbetat fram ett förslag på en ny fördjupad översiktsplan (FÖP) för Bollnäs stad. Förslaget ska ses som en bruttolista på alla platser vi planerar att utveckla framöver. Många förslag kan verka avlägsna och visionära medan andra förslag redan är på gång att genomföras. Och det är precis så det ska vara. Planen beskriver Bollnäs framtid ur ett helhetsperspektiv och alla kommunens förvaltningar har deltagit i arbetet. Förslaget har också godkänts av de folkvalda politikerna i Bollnäs kommun.

Titta närmare på förslaget

Kungörelse
Mark- och användningskarta
Del 1 planeringsförutsättningar
Del 2 Planförslag
Del 3 Konsekvenser
Del 4 Samrådsredogörelse

Kontaktperson

Stefan Norberg, planarkitekt
Samhällsbyggnadskontoret
0278-255 58

Samhällsbyggnads-kontoret
Stadshustorget
821 80 BOLLNÄS
Skicka e-post

Erik Lundh, samhällsplanerare
(föräldraledig t.o.m. sept.)
0278-252 26
Skicka e-post

Stefan Norberg, planarkitekt
0278-255 58
Skicka e-post