Bollnäs framtid är din

Just nu pågår ett viktigt arbete i Bollnäs kommun. Samhällsbyggnadskontoret har tagit fram ett förslag till en ny fördjupad översiktsplan för Bollnäs stad; en plan för hur vår kommun ska utvecklas, bebyggas och bevaras i framtiden. Förslaget har varit ute för granskning då alla medborgare haft möjlighet att tycka till om förslaget. 

Granskning av fördjupad översiktsplan för Bollnäs stad - Avslutad
Syftet med den fördjupade översiktsplanen är att den långsiktigt ska vara en vision för en hållbar utveckling av Bollnäs stad och visa hur kommunen avser att arbeta strategiskt med mark- och vattenanvändningen när det kommer till utveckling och bevarande av bostäder, verksamheter, grönstruktur, infrastruktur och vattenområden. Den fördjupade översiktsplanen kommer att bli ett viktigt underlag för kommunens vardagsbeslut och planering, men den är inte juridiskt bindande.
Översiktsplanområdet omfattar Bollnäs stad, Bollnäsströmmarna till Dönje kraftverk och stadens viktigaste funktioner till exempel Stora- och Lilla Bolleberget, Sävstaås och delar av sjön Varpen.
Ett förslag till den fördjupade översiktsplanen sändes ut på samråd under våren och sommaren 2018. Inkomna synpunkter har sammanställts och bemötts i en samrådsredogörelse. Förslaget har därefter bearbetas och sedan ställts ut för granskning under våren 2019.
 
Översiktsplanen har varit ute på granskning. Nu ska handlingarna revideras inför nästa steg.

 

Vad är en översiktsplan?
Bollnäs kommun har en ambition om att ligga långt fram i strategiska frågor om hur Bollnäs ska utvecklas, bebyggas och bevaras i framtiden. För att kunna göra det har kommunen arbetat fram ett förslag på en ny fördjupad översiktsplan (FÖP) för Bollnäs stad. Förslaget ska ses som en bruttolista på alla platser vi planerar att utveckla framöver. Många förslag kan verka avlägsna och visionära medan andra förslag redan är på gång att genomföras. Och det är precis så det ska vara. Planen beskriver Bollnäs framtid ur ett helhetsperspektiv och alla kommunens förvaltningar har deltagit i arbetet. Förslaget har också godkänts av de folkvalda politikerna i Bollnäs kommun.

Kontaktperson

Erik Lundh, planarkitekt
Samhällsbyggnadskontoret
0278-252 26

Samhällsbyggnads-kontoret
Stadshustorget
821 80 BOLLNÄS
Skicka e-post

Erik Lundh, samhällsplanerare
0278-252 26
Skicka e-post