Under försommaren kommer arbetet med Brogatan att påbörjas. Hela gatan kommer byggas om och arbetet beräknas vara färdigt under hösten 2018.

Vad ska göras?

- Helsingevatten AB kommer byta vattenledningar och serviser.

- Hela gatan kommer schaktas ur och få ny beläggning.

- Nya parkeringsplatser kommer att anläggas på gatans norra del.

- Ny belysning.

- En ny gång- och cykelväg kommer byggas från Tingshustorget fram till gågatan vid Team-sportia.

- Nya träd kommer planteras och planteringsytor kommer tillskapas efter gatan.

- Befintliga gångytor kommer att tillgänglighetsanpassas till fastigheters entréer.

Trafikreglering

Brogatan kommer i och med ombyggnationen att enkelriktas från Odengatan fram till Tingshustorget. Detta innebär att du endast kommer få köra i västlig rikting. Det kommer med detta även bli förbud mot infart med fordon i kurvan vid Collinigatan/Brogatan.

Kontakt

Har du frågor eller funderingar angående detta projekt? Då är du välkommen att kontakta oss via mejl: gatuenheten@bollnas.se