Under försommaren kommer arbetet med Örsängesvägen att påbörjas. Sträckan mella Virvelvägen och Tjädervägen kommer att få ett nytt ansikte. Arbetet beräknas bli färdigt under hösten 2018.

Vad ska göras?

- Gatan kommer att smalnas av för att få ned hastigheten på fordon.

- Gatan kommer schaktas ur och få ny beläggning.

- En cirkulationsplats kommer anläggas i korsningen Virvelvägen/Örsängesvägen. Detta kommer innebära en mer trafiksäker situation i anknytning till förskolan i området med lägre hastigheter på fordonen som passerar.

- En ny gång- och cykelväg kommer anläggas på gatans norra sida mellan Fiskens plan och Tjädervägen.

- Ny belysning längs hela sträckan.

- En gångpassage kommer byggas så att oskyddade trafikanter tryggt och säkert kan ta sig över gatan från Backsveden till gång-,och cykelvägen vid Fiskens plan.

- Busshållplatserna efter sträckan kommer få ny - mer trafiksäker - utformning.

- Sista lagret beläggning läggs under 2019.

Kontakt

Har du frågor eller funderingar angående detta projekt? Då är du välkommen att kontakta oss via mejl: gatuenheten@bollnas.se