Bollnäs kommun följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer gällande Covid-19.
Mer information om coronaviruset i Bollnäs kommun.

Under försommaren kommer arbetet med Örsängesvägen att påbörjas. Sträckan mella Virvelvägen och Tjädervägen kommer att få ett nytt ansikte. Arbetet beräknas bli färdigt under hösten 2018.

Vad ska göras?

- Gatan kommer att smalnas av för att få ned hastigheten på fordon.

- Gatan kommer schaktas ur och få ny beläggning.

- En cirkulationsplats kommer anläggas i korsningen Virvelvägen/Örsängesvägen. Detta kommer innebära en mer trafiksäker situation i anknytning till förskolan i området med lägre hastigheter på fordonen som passerar.

- En ny gång- och cykelväg kommer anläggas på gatans norra sida mellan Fiskens plan och Tjädervägen.

- Ny belysning längs hela sträckan.

- En gångpassage kommer byggas så att oskyddade trafikanter tryggt och säkert kan ta sig över gatan från Backsveden till gång-,och cykelvägen vid Fiskens plan.

- Busshållplatserna efter sträckan kommer få ny - mer trafiksäker - utformning.

- Sista lagret beläggning läggs under 2019.

Kontakt

Har du frågor eller funderingar angående detta projekt? Då är du välkommen att kontakta oss via mejl: gatuenheten@bollnas.se