Arbetet med Trädgårdsgatan - delen Nygatan och österut -  i Bollnäs är i full gång och beräknas vara klart under hösten 2020.

Vad ska göras?

- Gatan ska få ny beläggning

- Nya parkeringsplatser kommer anläggas på ett trafiksäkert sätt

- Nya träd kommer planteras efter gatan

- En ny trottoar kommer byggas på gatans norra sida samt så kommer dagens gångbana på gatans södra sida att få ny plattsättning

- Ny belysning kommer sättas upp på gatans södra sida. Dagens belysning på norra sidan tas bort.

Frågor?

Har du frågor eller funderingar angående detta projekt? Du är välkommen att komma in med dina frågor eller synpunkter via  https://minasidor.bollnas.se/