Bollnäs kommun följer myndigheternas råd och riktlinjer gällande covid-19.
Mer information om coronaviruset i Bollnäs kommun.

2016-09-26 antog Kommunfullmäktige en ny parkeringsstrategi för Bollnäs centrum, som ska möjliggöra förtätning i centrumnära lägen med ett reducerat antal parkeringsplatser.

Parkeringsstrategin ska styra utvecklingen mot attraktiv stadsmiljö, effektiv markanvändning, hållbara transportmedel samt planering och samverkan för god tillgänglighet.

Parkeringsstrategin innehåller nulägesanalys, mål, parkeringsriktlinjer samt nya parkeringstal för bil och cykel.

Dokumentet kommer att utgöra vägledning och underlag för förhandlingar med byggherren vid detaljplaneläggning och bygglov.

Grundläggande är att parkeringsnormerna lämnar utrymme för flexibilitet.

Parkeringsstrategin har tagits fram tillsammans med konsultbolaget Trivector Traffic AB. Arbetet har genomförts av konsulterna Eric Dahlén, Astrid Michielsen och Malin Gibrand. 

Projektledare för uppdraget var Tony Stark – samhällsplanerare på Bollnäs kommun. 

Bollnäs kommuns Parkeringsstrategi