Projektsamordning

Inom Arbetsmarknadsenheten pågår ett ständigt utvecklingsarbete för att bidra till minskad arbetslöshet. Lokala, regionala och nationella initiativ till samarbeten tas för att underlätta för olika målgrupper att komma närmare arbetsmarknaden genom insatser som t.ex. rådgivning och vägledning, coachning, praktik och arbetsträning. Dessutom tillkommer möjligheter att delta i internationella projekt i syfte att lära mer, utveckla verksamheterna och utbyta lärdomar och erfarenheter.

Arbetsmarknadsenheten i Bollnäs är engagerad i ett antal samarbeten och utvecklingsprojekt, som syftar till att förbättra möjligheterna för personer som står utanför arbetsmarknaden att närma sig densamma. Utvecklingsprojekten ger också tillgång till inspiration och kompetensutveckling för personal samt ökad extern finansiering.

För att underlätta samordningen av de program och projekt som pågår eller ska startas har Arbetsmarknadsenheten avsatt särskilda resurser för projektsamordning.

Projektsamordnarens uppdrag varierar över tid, beroende på t.ex. initiativ från regeringen, utlysningar av projektmedel och utfallet av inlämnade projektansökningar.
Samordnaren ingår i enhetens ledningsgrupp och är direkt underställda verksamhetschefen för Arbetsmarknadsenheten.

Projektsamordnares uppgifter:
• Bevaka utvecklingsmöjligheter.
• Bevaka ”senaste nytt” i program av olika slag, till exempel EU: s projektutlysningar inom arbetsmarknads- och integrationsområdet.
• Informera ledningsgrupp om möjligheter som rör våra verksamheter.
• Delta i utformning av projektansökningar och rapporter.
• I olika omfattning medverka i projekt som vi genomför med till exempel förberedelser, projektstyrning, partnersökningar, administration, redovisning och uppföljning.
• Samverka med interna och externa partner, beroende på uppdragens innehåll.

Pågående uppdrag:

ESF – projekt: nya eXtra stöd i Bollnäs

Nya eXtra stöd i Gävleborg är ett projekt som finansieras via Europeiska socialfonden (ESF). Det nya projektet bygger vidare på erfarenheter och lärdomar från ESF-projekt eXtra stöd i Gävleborg som avslutades 2020-06-30.

Syftet med projektet är att i länet utveckla nya eller förfina redan fungerande metoder, arbetssätt och samverkansformer som hjälper personer (i åldern 18–64 år) som står långt ifrån arbetsmarknaden att komma närmare arbete.

Projektägare: Region Gävleborg
Delprojektägare: Arbetsmarknadsenheten, Bollnäs kommun
Projektperiod: 2020-08-10 – 2023-01-27


ESF-projektet: Omstart! i Gävleborg 

Omstart! i Bollnäs är ett av nio delprojekt i Omstart! i Gävleborg som finansieras via Europiska socialfonden (ESF). Samarbetspartners i Bollnäs kommun; Arbetsmarknadsenheten, Individ-och familjeomsorgen samt Försäkringskassan.

Målgrupp för delprojektet i Bollnäs är unga 15-24 år som uppbär ekonomiskt bistånd, omfattas av kommunala aktivitetsansvaret eller uppbär aktivitetsersättning. Målsättningen är att ta fram metoder och arbetsformer som hjälper unga 15-24 år som står långt från arbetsmarknaden att komma i arbete, till utbildning eller närmare arbetsmarknaden.

Åsa Brolin, enhetschef är delprojektledare i Bollnäs.

Projektperiod: 2019-06-01 – 2022-06-30

Information: Mer information hittar du här
 


Under fliken Genomförda uppdrag i vänsterspalten kan du läsa mer om uppdrag som är avslutade.

Projektsamordnare
Emma Göllas

Långgatan 26
821 43 Bollnäs

Skicka e-post
073-065 54 77