Bollnäs kommun antog 2016-02-29 en kommunal renhållningsordning. Av den framgår hur renhållningsarbetet ska fungera i kommunen. Av renhållningsordningen framgår även förutsättningarna för undantag från renhållningsordningens bestämmelser. Renhållningsordningen (länk) 

Grunden är att normalt hushållsavfall hämtas var 14:de dag vid fastigheten. Från särskilda uppsamlingsplatser hämtas tidningar och förpackningar av metall, färgat glas, ofärgat glas, papper m.m.

Borab är ett kommunalt bolag som tar emot avfall från bland annat Bollnäs kommun. Se www.borab.se för ytterligare info.

Anmälan om kompostering av matavfall

För att få kompostera köksavfall (matrester) måste du skicka in en anmälan till Samhällsbyggnadskontoret. För handläggning av anmälan om kompostering debiteras en avgift. Debitering sker i efterhand. Blankett hittar du på Mina sidor där e-tjänster och blanketter finns.

Dispens från Renhållningsordningen

Miljö- och byggnämnden i Bollnäs kommun har tillsynen över efterlevnaden samt prövar dispensärenden enligt en del paragrafer i Renhållningsordningen. För handläggning av dispenser debiteras en avgift enligt gällande taxa. Debitering sker i efterhand.

Eget omhändertagande av latrinavfall samt urin, 32 §

Latrinavfall samt avfall från enskild avloppsanläggning får omhändertas på den egna fastigheten om det kan ske utan olägenhet för människors hälsa eller miljö. Beviljad dispens från Miljö- och byggnämnden krävs för detta, se § 45 Avfallsförordning (2011:927). Blankett hittar du på Mina sidor där e-tjänster och blanketter finns.

Befrielse från skyldighet att överlämna hushållsfall till kommunen, 33 §

Fastighetsinnehavare som själv kan ta hand om sitt hushållsavfall på ett sätt som är betryggande för människors hälsa och miljön kan ansöka om befrielse från skyldigheten att lämna avfall till kommunen för transport, bortskaffande och återvinning. Dispens för detta ska ansökas hos Miljö- och byggnämnden och särskilda skäl krävs för att dispens ska beviljas. Beviljad dispens gäller maximalt i fem år. Blankett hittar du på Mina sidor där e-tjänster och blanketter finns.  

Utsträckt hämtningsintervall slam, 34 §

Utsträckt hämtningsintervall för slam kan beviljas om belastningen är låg och anläggningen uppfyller gällande krav på rening. En ansökan om utsträckt hämtningsintervall för slam från enskilda avloppsanläggningar ska lämnas till Miljö- och byggnämnden. Hämtningsintervall på maximalt dubbel tid mot ordinarie hämtningsintervall kan beviljas. Beviljad dispens gäller i maximalt sex år. Blankett hittar du på Mina sidor där e-tjänster och blanketter finns.

Kontakt:

E-post: miljo@bollnas.se

Telefon: 0278-250 00 (växel)