Fastighetsägare måste tillgänglighetsanpassa sina fastigheter för att uppfylla tillgänglighetskraven. I första hand skall tillgängligheten lösas inom respektive fastighet, om inte detta är möjligt utifrån utrymmesskäl med mera kan fastighetsägaren ansöka hos kommunen om att få disponera allmän platsmark.

En ansökan skall skickas till Teknik-, service- och fritidsförvaltningen för handläggning.

Till ansökan skall bifogas ritningar på önskad ramp (fasadritning i skala 1:100 och planritning 1:200 samt detaljritning/skiss som visar rampens utseende med egen fastighets fasad i bakgrund.) Utformning med mått, materialval och färg på ramp och ledstänger samt höjder och lutningar skall även framgå i en beskrivning eller av ritningar. Medgivande från annan fastighet krävs om ramp kommer framför eller på annat sätt belastar annan fastighet.

Arbetena får inte påbörjas innan upplåtelseavtal tecknats och startbesked lämnats av Teknik-, service- och fritidsförvaltningen.

Styrande dokument: Plan- och bygglagen (PBL) 2010:900,Boverkets författningssamling (BFS) 2013:9 HIN, BFS 2011:5 ALM och Boverkets byggregler (BBR) (endast vid tomt). KF 2011-09-26, § 78, Dnr: 10-0249.
Fördelningsprincip för kostnader vid byggnationer avseende gaturummet, kommunen/fastighetsägarna.
Bollnäs kommuns riktlinjer Utformning av ramp på allmän platsmark, daterad 2015-01-19.

Marklov krävs om rampen höjs mer än 0,5 m från befintlig mark (omfattas av Plan- och Bygglagen).

Bygglov krävs om rampen förses med tak (omfattas av Plan- och Bygglagen).

Kostnader: Teknik-, service- och fritidsförvaltningen tar ut en administrativ engångsavgift för upplåtelsen. För år 2015 är denna avgift 2 500 kr. Fastighetsägaren svarar normalt för den egna rampens drift och skötsel (underhåll, halkbekämpning och snöskottning). Krävs flytt av vatten- och avloppsledningar, elledningar fiberkablar med mera fördelas kostnaden mellan kommun och fastighetsägare enligt beslutad fördelningsprincip.

Besiktning utförs av Teknik-, service- och fritidsförvaltningen efter byggnation för kontroll mot handlingar, angivna i upplåtelseavtalet, och av uppställda krav från myndigheter.

Fastighetsgruppen

Mark och exploatering:
Per Molin
Skicka e-post
0278-251 15

Lediga lokaler:
Petter Bäckebjörk
Skicka e-post
0278-256 28

Lediga tomter:
Susanne Lekstrand
Skicka e-post
0278-252 18