Vad är särskilt boende?

Särskilt boende innebär en bostad i ett gruppboende bemannat med personal dygnet runt. Hälso- och sjukvårdsinsatser upp till sjuksköterskenivå ingår. Du har ett eget kontrakt på din lägenhet och tillgång till gemensamhetsutrymmen. Inom Bollnäs äldreomsorg finns två olika former av särskilt boende: boende för personer med demenssjukdom och boende för äldre med funktionsnedsättning. Inom äldreomsorgen finns 230 platser i särskilt boende.

 
Vem är särskilt boende till för?

Särskilt boende är till för dig som inte längre kan få behovet av omvårdnad, trygghet och säkerhet tillgodosett i det egna hemmet. För att beviljas särskilt boende ska du ha ett omfattande omvårdnads- och tillsynsbehov som sträcker sig över stor del av dygnet. Behovet kan vara av såväl fysisk , psykisk som social art. Det är det individuella behovet som avgör om du har rätt till insatsen.

 
Hur går det till att få särskilt boende?

För att beviljas särskilt boende krävs i normalfallet att någon eller några av nedanstående behov är uppfyllda:

  • Du klarar inte vardagen i ordinärt boende trots omfattande omvårdnads- och tillsynsinsatser samt trygghetstelefon som prövats och bedömts som otillräckligt
  • Där hjälpbehovet är omfattande inom flera livsområden och bedöms varaktiga kan behovet i normalfallet bäst tillgodoses i särskilt boende
  • Din situation utlöser sådan oro och ångest att skälig levnadsnivå inte kan uppnås i ordinärt boende.

Ansökan om särskilt boende görs hos biståndshandläggarna

 
Vad händer sen?

När du har beviljats ett särskilt boende sker anvisning om bostad inom kommunen som helhet. Om möjligt tas hänsyn till önskemål. För den som inte trivs på anvisat/erbjudet boende finns möjlighet att i efterhand anmäla önskemål om en internflytt. Bofördelare av särskilda boenden är: Marianne Sundström, demenssjuksköterska, telefon 0278- 253 08

 

 
Väntetider för särskilt boende

Den ungefärliga väntetiden från den dag man ansöker om särskilt boende till dess att man flyttar in är för närvarande tre månader. Då väntetiden är kopplad till om det finns tillgängliga boendeplatser, kan det under vissa perioder ta betydligt kortare tid.

 

Inför inflytt

Mera information inför inflytt i särskilt boende finns i denna pdf-fil: pdfBoendeinfo

 
Geografisk placering

Här hittar du äldreomsorgens särskilda boenden i Bollnäs kommun.

Arbrå

Ängslunda - kontaktperson enhetschef Cecilia Klang , telefon 0278-254 17

Bollnäs

Gutenberg - kontaktperson enhetschef Katarina Sandström telefon 0278- 257 14

Karlslund - kontaktperson enhetschef Jannett Källänge telefon 0278 -250 23

Kilafors

Hällagården - kontaktperson enhetschef Marie Norgren telefon 0278 -254 37

Särskilt boende

Verksamhetschef
Eva Lahenkorva

Skicka e-post
0278-252 75

minasidor puff