Samhällsbyggnadskontoret, under Miljö- och byggnämnden, har verksamhetsgrupperna administration, bygg, miljö, mät och plan. Förvaltningschef är Kjell Petersson. Telefon 0278-255 08.

Administration 
Förvaltningschef, förvaltningsekonom samt energi- och klimatrådgivare

Energi- & klimatrådgivning
kan allmänhet, organisationer samt små och medelstora företag få kostnadsfria och opartiska råd om bland annat uppvärmningssystem, energieffektiva lösningar, energianvändning och klimatpåverkan.

Bygg 
Bygglov och andra lov
Anmälan för ej bygglovspliktiga åtgärder
Förhandsbesked och strandskyddsdispenser.

Bostadsanpassningsbidrag
söks för åtgärder som är nödvändiga för att klara det dagliga livet i hemmet - för funktionshindrad.

Miljö 
Miljöskydd

tillsyn industrier
övervakning  luft, vatten, buller
tillsyn enskilda avlopp
värmepumpsanläggningar.

Hälsoskydd
tillsyn av inomhusklimat, radon i luft och vatten, badvatten, hygienlokaler (t ex solarier, frisörer), smittskyddsfrågor

Livsmedel
Tillsyn av livsmedelshanteringen, dricksvattenkvalitet 

Övrigt
Miljömålsarbete
Kemikaliehantering
Renhållningsfrågor

Mät 
Kommunens stomnät - mätpunkter som finns över alla tätorter
Kommunens primärkarta - huvudsakligen som digitala kartdatabaser. 
Adressregister, adressättning
Lägenhetsregister
Tätortskartan
Husutstakningar
Nybyggnadskartor
Kartproduktion
Mätningsuppdrag
Gränsvisning inom tätorterna
 
Plan 
Översiktsplanering
Detaljplaner
Områdesbestämmelser
Natur- och kulturmiljö
Vatten- och fiskevård
Strategiska infrastruktur- och kommunikationsfrågor
Gestaltningsfrågor

 

Samhällsbyggnads-kontoret
Stadshustorget
821 80 BOLLNÄS
Skicka e-post

Kjell Petersson, förvaltningschef
0278-255 08 
Skicka e-post