Kvaliteten på badvatten kontrolleras regelbundet. Det gäller både strandbad, inomhus- och utomhusbad. Vid dålig vattenkvalitet kan det finnas behov av att ta fler prover och i vissa fall stänga en badplats.


Strandbad

Inför badsäsongen som i Gävleborg börjar den 21 juni tas ett försäsongsprov cirka en vecka innan. Sedan tas ett prov i månaden på de större badplatserna fram till badsäsongens slut den 15 augusti.

Provtagningsresultat från badplatser i Bollnäs kommun finner du Havs- och vattenmyndighetens webbplats.

Karta med alla badplatser i Bollnäs kommun.


Provtagning och bedömning av vattenkvalité
Ett enstaka provtagningsresultat säger ingenting om badvattnets kvalitet sett i ett längre perspektiv, utan bara hur vattnets kvalitet var just vid provtagningstillfället. Vattenkvaliteten kan variera starkt, t ex beroende på skiftningar i vädret och att varje enskild provtagning endast utgör ett stickprov. På längre sikt kan dock andelen dåliga provresultat vid en viss badplats användas som ett mått på risken för att vattenkvaliteten där blir dålig.

Vid provtagning mäts vattentemperaturen och man gör en bedömning av om det är algblomning i vattnet. Genom laboratorieanalys undersöks om provet innehåller bakterietyperna Escherichia coli och Intestinala enterokocker. Dessa bakterier finns normalt i avföringen hos oss människor och hos varmblodiga djur men ska normalt inte finnas i våra badvatten. Om de finns i höga halter av dessa bakterier i badvattnet är det ett tecken på att vattnet har förorenats på något sätt, t.ex. via fågelbajs, avloppsvatten eller markavrinning efter regn. Då finns en risk att det även kan finnas andra bakterier, virus eller parasiter som man kan bli sjuk av om man sväljer vattnet.

Varje vattenprov får en bedömning efter att halten bakterier E.coli och Intestinala enterokocker i vattnet analyserats.

Tjänligt betyder att halten av bakterierna är låg nog för att inte innebära en hälsorisk.

Tjänligt med anmärkning betyder att halten bakterier i provet är något förhöjt, att bada i vattnet bedöms fortfarande inte utgöra någon hälsorisk.

Otjänligt betyder att någon eller båda bakterierna finns i höga halter i badvattnet, vilket är ett tecken på att det skett en förorening av något slag. Då finns också en risk att det förekommer andra mikroorganismer i vattnet som man kan bli sjuk av, om man sväljer vattnet.


Risker vid strandbad

Om man svalt vatten som innehåller någon sjukdomsframkallande mikroorganism är symtomen oftast magont, diarré och/eller kräkningar. Symtomen beror på vilken mikroorganism (vilken typ av virus, bakterie eller parasit) som finns i vattnet.

Det kan även finnas mikroorganismer i vattnet som kan ge klåda, öroninfektioner eller sårinfektioner men dessa är främst naturligt förekommande och inte kopplade till föroreningar från avlopp eller liknande.

  • Vid algblomning kan det finnas alger i vattnet som utsöndrar toxiner, gifter, vilket kan ge besvär efter bad.
  • Badklåda, simmarklåda eller cerkariedermatit är en ofarlig och självläkande parasit orsakad åkomma som kan drabba människor i samband med bad i sötvattensjöar och i bräckt vatten.
  • Badsårsfeber orsakas av infektion av en naturligt förekommande bakterie, vibriobakterien. För att undvika badsårsfeber bör man inte bada med större, öppna sår, särskilt då temperaturen på vattnet är över 20°C, vilket gynnar tillväxt av Vibriobakterier.

Mer information om risker vid strandbad finns på Havs- och vattenmyndighetens webbplats


Karlslunds badplats

Efter sex års utredning, från 2014 till 2020, har det konstaterats att en det finns en ofarlig bakterie i vattnet (E. Casseflavius, en sorts Intestinal enterokock) som vid höga badvattentemperaturer kan ge felaktig bedömning av vattenkvaliteten. Därför redovisas inte något resultat för Intestinala enterokocker på badvattnet från Karlslunds badplats.

Ytterligare information om utredningen finns i rapporterna: 
Undersökning av Intestinala enterokocker i Bollnäsströmmarna under perioden 2014 till 2020, daterad 2020-10-21
Höga halter Intestinala enterokocker i Karlslundsbadet och Bollnäsströmmarna sommaren 2014, daterad 2015-08-26

Bassängbad
Badvattenkvalitén i bassängerna som finns i Bollnäs kommun kontrolleras av respektive verksamhetsutövare.