Elevresor - gymnasieelevers resor mellan bostad och skola

För en elev som har rätt till studiehjälp, ska elevens hemkommun ansvara för elevens kostnader för dagliga resor mellan bostaden och skolan. Gäller fram till och med utgången av det första kalenderhalvåret det år eleven fyller 20 år.

Elever från årskurs 6 och fram till den 30 juni det år eleven fyller 19 år, får gratis busskort, "Ung i Bollnäs", och behöver därför inte ansöka om skolskjuts då kortet ska användas för resor till och från skolan inom Bollnäs kommun. Kortet fungerar även för resor till och från Ovanåkers kommun. Du behöver därför inte ansöka om skolbiljett.

Gymnasieelever folkbokförda i Bollnäs kommun, som har en färdväg på minst 6 km mellan bostad och skola, kan få en skolbiljett för dagliga resor om inte inackorderingstillägg betalas ut. Avståndet mäts utifrån närmsta framkomliga gång-, cykel- eller bilväg som är naturliga och rimliga att använda.

Skolbiljetten behålls under hela gymnasietiden, men en ny ansökan ska lämnas in för varje läsår och vid ett beviljande aktiveras biljetten igen.

Elever som börjar år 2 eller 3 ska lämna in ansökan senast den 31 maj och elever som börjar år 1 senast den 1 augusti. Elever folkbokförda på annan ort vänder sig till sin hemkommun.

Biljetten gäller under skolans läsdagar med påstigning fram till kl 18.00.

Förlorad biljett spärras av handläggaren, ny biljett fås vid skolenheten mot en kostnad av 100 kr (uppräknas med konsumentprisindex), vilket även gäller för ovarsamt hanterad biljett.

För gymnasiesärskoleelever gäller skolskjuts, se riktlinjer för skolskjuts.

Ansök om skolskjuts och elevresa - E-tjänst

Regler för elevresor i Bollnäs kommun.pdf