Bollnäs kommun följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer gällande Covid-19.
Mer information om coronaviruset i Bollnäs kommun.

Socialförvaltningen ligger underordnad Socialnämnden, och dess uppgift är att hjälpa människor som på grund av ålder, funktionsnedsättning, ekonomiska eller familjeproblem behöver olika former av stöd och hjälp. Verksamhetsområdena inkluderar äldreomsorg, anhörigstöd,  omsorg om personer med funktionsnedsättning och individ- och familjeomsorg.  TF Chef för socialförvaltningen i Bollnäs är  Gunilla Österholm.  Telefon:0278-252 70

 

Individ- och familjeomsorg
består av följande enheter och grupper:

 Verksamhetschef IFO: Gunilla Österholm , telefon: 0278-252 89 

 

Äldreomsorg
ansvarar för bland annat hemtjänst, särskilt boende, korttidsvistelse, trygghetstelefon.
Verksamhetschef för särskilt boende, korttidsvistelse: Eva Lahenkorva, telefon: 0278-252 75
Verksamhetschef för hemtjänst, trygghetstelefon, hemsjukvård: Therese Norgren , telefon: 0278-252 64

 

Omsorgen om personer med funktionsnedsättning
ger stöd och service till funktionsnedsatta barn, ungdomar och vuxna.
Verksamhetschef: Kicki Bro, telefon: 0278-251 67

 

Anhörigstöd
ger stöd till anhöriga genom bland annat avlösning, dagverksamhet, anhöriggrupp
Enhetschef: Mona Norén, telefon: 0278- 257 18 

 

Biståndshandläggning
Biståndshandläggaren är den inom socialtjänsten som ansvarar för behovsbedömning enligt LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) och SoL (socialtjänstlagen). Behovsbedömningens huvudsyfte är att fatta beslut om vilka hjälpinsatser som behövs utifrån den enskildes behov.
Chef för biståndshandläggarenheten: Kristina Andersson, telefon: 0278-255 61

Dela på Facebook

Socialförvaltningen
Stadshustorget 2
821 80 Bollnäs
Skicka e-post

Tina Mansson-Söderlund
Förvaltningschef

Skicka e-post
0278-252 70