Kulturskolorna i Södra Hälsinglands kommuner Ovanåker, Bollnäs och Söderhamn verkar idag som självständiga enheter utifrån olika traditioner, förutsättningar, ämneskompetenser och pedagogiska kompetenser. Vår förhoppning är att genom samarbete utveckla ett gemensamt strategiskt arbete för att möta omgivningens krav och förväntningar i en föränderlig tid.
Samverkan ska understödja en fortlöpande utveckling av verksamheten. Utbudet breddas och kvalitén höjas. En samordning av tjänster och rekrytering ger utrymme och tjänsteunderlag även för de lite ovanligare instrumenten samt genrebreddning. En samordning av befintliga instrumentförråd är också en framtida möjlighet.

Gemensamma föreläsningar/kurser/studiedagar ger ekonomiska fördelar och gemensamma upplevelser att bygga vidare på. Eleverna får bättre förutsättningar för att spela i fullbesatta orkestrar. De får också möjlighet till en bättre genrebreddning. En stark organisation med kompetent personal har stora möjligheter att ta en aktiv del i våra lokala samhällen och mereffekter kan nås i form av samhällsengagemang, förebyggande ungdomsarbete och ett stärkt föreningsliv och näringsliv inom musik och kulturområdet.

I ett samarbete mellan tre kommuner finns även möjligheter att bygga funktioner för att uppnå styrkan i en lärande organisation inom verksamhetsinriktade områden som materialkännedom och pedagogisk inspiration.

Svenska musikrådet har givit ett speciellt hedersomnämnande till samarbetet inom Södra Hälsinglands musik & kulturskolor.

"Södra Hälsinglands Kulturskola är ett spännande exempel på samverkan. Många kulturskolor i mindre kommuner står inför stora utmaningar. Utflyttning och/eller ett kärvare ekonomiskt klimat ställer krav på verksamheten, som ofta går ut över elevernas utövande och lärarnas arbetssituation. I Södra Hälsinglands Kulturskola har man lyckats vända detta till något positivt genom samverkan. Genom den nya Kulturskolan kan man möta omvärldens krav och samtidigt erbjuda en bredare och mer kvalitativ utbildning för sina elever. Detta är ett exempel som är värt att uppmärksamma och följa framöver"