Fastställda av teknik- och fritidsnämnden 16-05-24 § 42 Dnr 16-4486 Dpl 206 att gälla fr o m 2016-05-24.

Definitioner:
Bollnäs centrum: Området begränsas av RV 83, RV 50, järnvägen samt Varpen/Vågen

För upplåtelseändamål F är Kolgården indelad i två områden, vardera på 5 000 m². Bollnäs centrum är för upplåtelseändamål F indelat i områden på 1 000 m². För detta upplåtelseändamål kan delar av områden inte bokas.

I upplåtelseändamål G och H avses bruttoyta = affischytan jämte yta där reklamfirmans namn anges samt ramverk eller annan anordning som syftar till att dra uppmärksamhet till affischytan.  Upplåtelsens ändamålMånadVeckaDag
A Kiosk med bygglov      
  19 - 27 m2 4 050 kr    
  10 – 18 m2  2 700 kr    
  Mindre än 10 m2 1 350 kr    
         
B Kiosk, ej bygglovspliktig      
  19 - 27 m2 2 700 kr 900 kr 225 kr
  10 – 18 m2 1 800 kr 600 kr 150 kr
  Mindre än 10 m2 900 kr 300 kr 75 kr
         
C Torgplats      
  Saluplats 19 - 36 m2 2 500 kr 800 kr 200 kr
  Saluplats 10 - 18 m2 1 800 kr 600 kr 150 kr
  Saluplats mindre än 10 m2 900 kr 300 kr 75 kr
  Saluplats mindre än 10 mTillfällig försäljning (en dag) Kostnadsfritt    
         
D Elavgift      
  10 A 230 V 600 kr 200 kr 50 kr
  16 A 400 V 1 800 kr 600 kr 150 kr
         
E Gatu- och friluftsservering      
  Bollnäs centrum 35 kr/ m2 och påbörjad kalendermånad
  Övriga områden 22 kr/ m2 och påbörjad kalendermånad
         
F Marknad, cirkus, tivoli, mötestält och gatufest 150 kr/ 1 000 m2 och påbörjat dygn
         
G Fast reklamtavla, -pelare, -skåp eller –skylt 550 kr / m2 bruttoyta och år
         
H Rörlig reklamanordning / reklam med växlande text och/eller figurer 2 500 kr / m2 bruttoyta och år
         
I Reklam och varuexponering utanför butik 1 200 kr / år
         
J Tillfällig affischering på platser anvisade av teknik-, service- och fritidsförvaltningen 550 kr / vecka
         
K Valaffischering på platser anvisade av teknik-, service- och fritidsförvaltningen Avgiftsfritt
         
L Byggarbetsplats, upplag, byggnadsställning, bod mm 10 kr / m2 och månad. Minimiavgift 300 kr
         
M Container, växelflak, mobilkran, skylift och rullställning Mindre än 3 dygn ingen avgift
    Mer än 3 dygn 250 kr/påbörjad vecka i Bollnäs centrum, 150 kr/påbörjad vecka i övriga områden.
         
N Sent inkommen ansökan 500 kr
     
O Handikappramp eller liknande Engångsavgift 2 500 kr
     
  Avgiftsbefriade upplåtelser (ideell verksamhet mm)  
P Skolungdomars försäljning av bröd eller liknande  
Q Hjälpverksamhet, exempelvis insamlingar mm  
R Demonstrationståg, marscher, korteger, löpartävlingar  
S Aktiviteter med politiskt innehåll  


Allmänt
Avgifterna justeras vid behov av teknik- och fritidsnämnden. En eventuell justering skall ske innan årsskiftet för att gälla följande år. Avgift skall erläggas i förskott mot räkning så snart polismyndighetens tillståndsbeslut föreligger. Avgift för längre upplåtelsetider debiteras därvid kvartalsvis. Slutreglering av avgift sker dock efter upplåtelsetidens utgång. Debiterad avgift avrundas till närmaste hela krontal.
Uppstår extraordinär kostnad (för t ex vatten, el där sådan ej angetts ingå, flyttning av vägmärken eller andra åtgärder för trafikens framkomlighet eller säkerhet) som följd av upplåtelsen skall tillståndshavaren även svara för denna.

Tillståndshavaren är dessutom skyldig att i förekommande fall bekosta återställande av den ianspråktagna marken till det skick den hade före upplåtelsen. För att säkerställa att marken återställs har teknik-, service- och fritidsförvaltningen rätt att kräva depositionsavgift som täcker beräknade kostnader.

Alla avgifter tas ut baserade på polismyndighetens beslut.

Teknik- och fritidsnämnden kan i de fall särskilda skäl föreligger jämka avgiften. Ansökan ska i sådana fall lämnas till teknik- och fritidsnämnden senast två veckor innan evenemanget.