Brotorget

Bollnäs kommun utvecklas ständigt. Nya bostäder byggs och nya vägar planeras. För detta krävs en översiktsplan som beskriver hur kommunen ska utvecklas.  Alla kommuner är skyldiga att ha en översiktsplan för hela kommunens yta. För vissa områden finns så kallade fördjupade översiktsplaner som på en mer detaljerad nivå beskriver hur man vill använda mark- och vattenområden. Nästa steg i kommunens planering är att göra detaljplaner eller detaljplaneprogram för ett mindre område.

Det finns även vissa strategiska dokument framtagna.

Dagvattenriktlinjer för Bollnäs kommun
Dagvattenstrategi för Bollnäs kommun

VA-plan, antagen av kf 23/4 2018

2019-04-29 antog Kommunfullmäktige ett nytt bostadsförsörjningsprogram. Riktlinjerna ska aktualitetsprövas av kommunfullmäktige varje mandatperiod. Riktlinjerna för bostadsförsörjning är en viktig del i kommunens totala samhällsplanering tillsammans med övriga styrdokument.
Syftet med Bostadsförsörjningsprogrammet är att sätta upp tydliga mål, riktlinjer och planerade insatser för bostadsförsörjningen under den kommande mandatperioden utifrån rådande och prognostiserat bostadsbehov. 
Riktlinjerna i dokumentet utgår ifrån relevanta nationella, regionala och lokala mål samt riktlinjer och analyser av bostadsbehovet kring den demografiska utvecklingen. I analysen av bostadsbehoven ingår det att beakta de lokala förutsättningarna, kommunala mål, efterfrågan, marknadsförutsättning och bostadsbehovet för särskilda grupper.

Bostadsförsörjningsprogram

 

Samhällsbyggnads-kontoret
Stadshustorget
821 80 BOLLNÄS
Skicka e-post

Bashir Hajo
stadsarkitekt
0278-251 18
Skicka e-post

Erik Lundh
planarkitekt
0278-252 26
Skicka e-post

Louise Säfström
planarkitekt
0278-255 58
Skicka e-post

Tony Stark
samhällsplanerare
0278-252 19
Skicka e-post

Johan Gunhamre
samhällsplanerare
0278-251 72
Skicka e-post

Marie Berglund
planhandläggare
0278-257 28
Skicka e-post