Som fastighetsägare har du ett ansvar för att hålla din tomt i vårdat skick - oavsett om den är bebyggd eller inte. Plan- och bygglagen säger att tomten ska vårdas och skötas så att risken för olycksfall begränsas och så att inte tomten blir en olägenhet för grannar eller skapa hinder eller fara i trafiken.

Din tomt får inte användas som lager för till exempel skrot, bilar eller båtar. Om du bygger om eller renoverar får du använda tomten som upplag för material som behövs eller uppstår i arbetet, men under en begränsad tid.

Inom tätort kan det ställas högre krav på vilket skick en tomt ska ha jämfört med en tomt ute på landet.

Tillsyn

Miljö- och byggnämnden är den myndighet som har tillsyn över att fastighetsägare håller sina tomter i vårdat skick. På eget initiativ eller genom en anmälan kan miljö- och byggnämnden göra en utredning för att bedöma om tomten är ovårdad eller inte. Om tomten bedöms som ovårdad kan miljö- och byggnämnden förelägga fastighetsägaren att vidta de åtgärder som behövs för att tomten återigen ska bli vårdad. Om man inte följer ett föreläggande kan det förenas med vite. Miljö- och byggnämnden kan, om det behövs, besluta att åtgärderna ska vidtas på fastighetsägarens bekostnad eller begära handräckning från kronofogden.

Fastighetsägare kan ha olika syn på vad som kan anses som vårdat. Om du anser att en tomt är ovårdad eller att det en tomt finns en risk för olycksfall eller trafikfara kan du göra en anmälan till miljö- och byggnämnden. Du väljer själv om du vill uppge namn eller om du vill vara anonym. Om du vill vara anonym kan du inte presentera dig eller på annat sätt informera om vem du är. 

Du kan anmäla en ovårdad tomt på nedanstående sätt.

Brev - skickas till:

Miljö- och byggnämnden
Bollnäs kommun
821 80 Bollnäs

E-post - skickas till:

samh.bygg@bollnas.se

Om du vill lämna din anmälan via telefon kan du ringa under telefontid.Samhällsbyggnads-kontoret
Stadshustorget
821 80 BOLLNÄS
Skicka e-post

Bygghandläggare
0278-25810

Telefontider:
Måndag - torsdag
10:00- 11:30, 12:15-14:30

Besökstider till bygghandläggare: efter överenskommelse.

Tillsynshandläggare
0278-25215

Måndag 8:00 – 9:30
Tisdag 15:00 – 16:30
Onsdag 8:00 – 9:30
Torsdag 8:00 – 9:30