Som fastighetsägare har du ett ansvar för att hålla dina byggnader i vårdat skick. Plan- och bygglagen säger att byggnader ska underhållas så att utformningen och de tekniska egenskapskraven i huvudsak bevaras. Exempel på tekniska egenskapskrav som ska bevaras är bärförmåga och stadga, säkerhet i händelse av brand och säkerhet vid användning. I 8 kap. 4§ Plan- och bygglagen står vilka tekniska egenskapskrav en byggnad ska ha.

Underhållet ska anpassas till omgivningens karaktär och byggnadsverkets värde från bland annat historisk synpunkt. Ansvaret att vårda sina byggnader gäller oavsett om man själv bor där eller inte.

Underhållskravet gäller även andra byggnadsverk än byggnader, som till exempel torn, murar och plank.

Tillsyn

Miljö- och byggnämnden är den myndighet som har tillsyn över att fastighetsägare inte låter sina byggnader förfalla. På eget initiativ eller genom en anmälan kan miljö- och byggnämnden göra en utredning för att bedöma om byggnaden är ovårdad eller inte. Om byggnaden bedöms som ovårdad kan miljö- och byggnämnden förelägga fastighetsägaren att vidta de åtgärder som behövs för att byggnaden åter igen ska ha de tekniska egenskapskrav som krävs och åter kan anses som vårdad. Om man inte följer ett föreläggande kan det förenas med vite. Miljö- och byggnämnden kan, om det behövs, besluta att åtgärderna ska vidtas på fastighetsägarens bekostnad eller begära handräckning från kronofogden.

Miljö- och byggnämnden kan även uppdra åt en sakkunnig att utreda vilka underhållsåtgärder som behöver göras för att få byggnaden i ett vårdat skick.

Om du anser att en byggnad är ovårdad eller att en byggnad utgör risk för olycksfall kan du göra en anmälan till miljö- och byggnämnden. Du väljer själv om du vill uppge namn eller om du vill vara anonym. Om du vill vara anonym kan du inte presentera dig eller på annat sätt informera om vem du är. 

Du kan anmäla en ovårdad byggnad på nedanstående sätt.

Brev- skickas till:

Miljö- och byggnämnden
Bollnäs kommun
821 80 Bollnäs

E-post- skickas till:

samh.bygg@bollnas.se

Om du vill lämna din anmälan via telefon kan du ringa till någon av handläggarna under telefontid.

Klicka här för att komma till handläggarnas kontaktinformation.

 

 

Samhällsbyggnads-kontoret
Stadshustorget
821 80 BOLLNÄS
Skicka e-post

Bygghandläggare
0278-25810

Telefontider:
Måndag - torsdag
10:00- 11:30, 12:15-14:30

Besökstider till bygghandläggare: efter överenskommelse.

Tillsynshandläggare
0278-25215

Måndag 8:00 – 9:30
Tisdag 15:00 – 16:30
Onsdag 8:00 – 9:30
Torsdag 8:00 – 9:30