I en akut situation ring alltid 112

Gäller det en orosanmälan för barn och ungdom ring : 0278- 252 02 (Måndag-fredag 8.00- 12.00 och 12.30-16.30)  


Gäller det en orosanmälan för vuxen  ring : 0278- 256 04 (Måndag-fredag 8.00- 12.00 och 12.30-16.30)

 

Socialförvaltningens Individ och familjeomsorg – öppettider och kontakt

Måndag,tisdag,torsdag och fredag: 8.00-12.00 och 13.00-16.00
Onsdag: 8.00-12.00 och 13.00-14.30

Tidsbeställning görs hos socialsekreterare. För information kan du ringa receptionen på telefon 0278-251 90. Alla socialsekreterare nås också via kommunens växel 0278-250 00.

Telefontid reception:
Måndag,tisdag, torsdag och fredag: 8.00-12.00 och 12.30-16.30
Onsdag:8.00-12.00 och 12.30-14.30
E-post adress är: social.forv@bollnas.se

 

Hitta hjälp - hit kan du vända dig: Länkar till olika organisationer 

pdfKontaktlista

 

Information om panikknappen

 

Hot och våld i nära relation - Känner du igen dig?
Anpassar du ditt beteende för att din partner eller familj inte ska bli arga? Får din partner din familj dig att känna dig dum, mindre värd, knäpp eller dålig? Har din partner eller familj skrämt dig, kontrollerat dig med hjälp av våld eller hotfullt beteende? Används ditt husdjur som utpressning? Försummar någon dig dina läkemedel/ hjälpmedel? Utsätts du för vanvård? Slår någon sönder dina saker? Tvingar någon dig skriva under handlingar du inte vill? Tvingas du till sexuella handlingar mot din vilja?
Våld är alltid en envägshandling och det är den eller de som våldför sig som bär hela ansvaret. Våld skapar rädsla, fara, vanmakt, lidande och sorg för den som utsätts, upplever eller utövar det. Våld i nära relationer är ofta ett mönster av handlingar som kan vara allt ifrån subtila handlingar till grova brott. Mer konkret är det allt ifrån att bli förlöjligad till att utsättas för våldtäkt eller allvarliga hot. Våld kan utövas på många sätt: fysiskt, sexuellt, psykiskt, socialt, materiellt och ekonomisk. Inget våld är acceptabelt, våld i alla former är fel -Det finns hjälp att få!

 

Är du ett barn som lever i en våldsam miljö? Eller känner du till barn som gör det?
Med barn som bevittnar våld menas vi i första hand att barnet sett eller hört våld, men barn som förstått att våld ägt rum kan också vara i stort behov av stöd och hjälp. Behoven är individuella men de barn som får stöd och hjälp att bearbeta sina upplevelser har bättre möjlighet att utvecklas positivt. Det är vi vuxna som bär hela ansvaret för att barn skall växa upp i trygga miljöer.
Barn är aldrig ansvariga för vuxnas handlingar. Barn bär aldrig ansvaret att skydda- det är vuxnas ansvar! Om en vuxen i din närhet inte lyssnar, ring till oss, tala med skolan eller med någon annan vuxen som du litar på! Är du vuxen- våga lyssna, se, reagera och agera!

 

Hedersrelaterat våld
Ett våld som utövas kollektivt av en hel familj, släkt och ibland också av ett helt samhälle. De allvarligaste hedersbrotten är alltid planerade och genom det kollektiva trycket blir kraven på bestraffning oftast kompromisslösa och långsinta. Tvingas du bära vissa plagg mot din vilja? Får du får inte få gå ut eller umgås med dem du vill? Får du inte gifta dig med den du vill, riskerar du eller har du redan tvingats att bli bortgift? Är du bevakad och kontrollerad? Är du tvingad att bevaka din familj? Är du tvingad att utföra våldsamma handlingar mot någon i din familj?

 

Omskärelse
Att omskära flickor och kvinnors underliv är en tradition som har funnits länge. Traditionen är inte kopplad till någon särskild religion. Alla former av omskärelse på flickor är olagligt i Sverige. Det är också olagligt att planera, förbereda eller be någon annan att utföra en omskärelse. Du som arbetar med barn och ungdomar är skyldig att anmäla till socialtjänsten om du känner till eller misstänker att någon riskerar att bli utsatt.Om du är orolig för att någon kommer att utsätta dig för detta så kan vi hjälpa dig. Om du har besvär som en konsekvens av att ha blivit utsatt finns det också hjälp att få. Läs mer här:  pdfFörbud mot kvinnlig könsstympning

 

Tycker du att du ibland går över gränsen? Kontrollerar du din partner eller din familj?
Är du över 18 år, har du använt våld mot din partner eller annan närstående? Har du inte har använt våld men känner rädsla för att det ska ske? Har du problem med din aggressivitet och har svårt att kontrollera din ilska? Känner du oro för att barnen far illa utifrån något av ovanstående? Sanktionerar, kontrollerar, begränsar och bevakar du någon person som står dig nära? Är du under 18 år, kräver någon att du är våldsam eller kontrollerande mot någon som står dig nära?

 

Vi erbjuder dig och din familj stöd och hjälp
Rådgivning, samtal/behandling i grupp och individuellt. Detta gäller dig som själv blivit eller riskerar bli utsatt för våld eller du som utsätter eller har en rädsla för att du kommer att utsätta andra för våld. Vi samverkar med många olika myndigheter och aktörer för att kunna ge dig den rätta hjälpen och stödet. Externa samverkanspartners är bland annat skola, sjukvård, polis & kvinnojour.

 

Öppenvården
Telefon: 073-087 87 26
Inom Socialtjänstens öppenvård är vi ett team som specifikt arbetar med våld i nära relationer. Vårt övergripande mål är att våld i nära relationer ska upphöra helt och vårt arbete bygger på att motverka upprepning av våld och minska dess förekomst. För att nå detta mål vänder vi oss till alla parter; den som har utsatts för våldet, den som har utövat våldet och barnen som upplevt våldet. Behandlingen planeras utifrån den enskildes och familjens specifika situation. Vi vänder oss till dig som är utsatt, har upplevt eller utövat våld i en nära relation.
Välkommen att ringa oss om du vill veta mer eller boka tid för ett första besök. Besöken är kostnadsfria. Vi har tystnadsplikt. Om vi efter första besöket tillsammans bedömer att du har ytterligare behov av hjälp och stöd behövs biståndsbeslut från en socialsekreterare på vuxenenheten innan samtalskontakten startar.


Barn som upplevt våld
Vi erbjuder barn som har upplevt våld en möjlighet att berätta om och bearbeta sina upplevelser, att göra det som hänt ”pratbart” och begripligt, och därigenom minska risken för framtida psykisk ohälsa. Stödet bygger på enskilda samtal utifrån Trappan-modellen som anpassas pedagogiskt och innehållsmässigt efter barnets behov och förmåga.
Läs mer här: Trappanmodellen

 

Våldsutsatt
Vi erbjuder stödsamtal som hjälper den våldsutsatta att förstå våldets mekanismer, praktiskt stöd vid kontakt med t.ex. myndigheter, polis och sjukvård. Vi tror på den utsattas berättelse och stöttar dennes egna beslut.Hedersutsatt
Öppenvården erbjuder stödsamtal för att stärka din självkänsla. Vi pratar om det som är svårt och tränar i att byta perspektiv. Vi informerar även om gällande lagstiftning, rättigheter och skyldigheter.


Våldsutövare
Vi hjälper våldsutövare att förstå vad som är våld i nära relation och medvetandegör beteendemönster. Vi ger kunskap och förståelse av de känslor som orsakar och föregår våldet. Vi arbetar med de känslor som våldet medför och ger en möjlighet till alternativa sätt att hantera sitt beteende.

 

Till dig som fyllt 18 år- En broschyr med enklare språk till våldsutsatta
Att få leva sitt liv fritt från våld är en mänsklig rättighet- Det är allas rättighet!
Utifrån FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning är tillgänglighet en avgörande förutsättning för att personer med funktionsnedsättning ska kunna ta del av sina mänskliga rättigheter och grundläggande friheter.
Forskningen visar på att det finns vissa grupper i vårt samhälle som har en särskild sårbarhet när det kommer till våldsutsatthet. Till en sådan grupp räknas
personer som har en fysisk , psykisk eller intellektuell funktionsnedsättning och där våldet de utsätts för ofta riktas direkt mot funktionsnedsättningen.
Denna broschyr är framtagen i ett led i att öka kommunens tillgänglighet att genom ett enklare språk ges möjlighet förstå att det finns hjälp att få för alla människor och vem som kan hjälpa dem: pdfTill dig som fyllt 18 år- En broschyr med enklare språk till våldsutsatta 

 

 

Ansvarig för sidan:
Ewah Pettersson arbetar som Antivåldsstrateg med särskilt ansvar att utveckla Socialförvaltningens arbete vad gäller våld i nära relationer, hedersrelaterat våld och förtryck samt prostitution och människohandel.

Kontakt:
Antivåldsstrateg Ewah Pettersson
Telefon: 0278- 255 31
E-post: ewah.pettersson@bollnas.se 

 

 

  

Panik! Lämna sidan