Bygga eller riva

Du kan behöva ansöka om bygglov, rivningslov och marklov. med hjälp av våra e-tjänster Länk till annan webbplats. kan du även ansöka om tidsbegränsade bygglov och bygglov av säsongskaraktär.

Det behövs vanligtvis bygglov för att uppföra, bygga till och göra vissa andra ändringar av byggnader. Även andra anläggningar än byggnader omfattas ofta av bygglov. Inom detaljplanelagt område behöver du också söka bygglov för att sätta upp skyltar och ljusanordningar.

Inom detaljplanelagt område behöver du oftast rivningslov för att riva byggnader eller delar av byggnader. För områden med områdesbestämmelser kan kommunen bestämma att rivningslov krävs. Utanför områden med detaljplan eller områdesbestämmelser krävs det aldrig rivningslov, däremot behöver du göra en anmälan till kommunen för att riva huvudbyggnader och andra byggnader som inte är komplementbyggnader.

Inom ett område med detaljplan behöver du oftast marklov för att schakta eller fylla ut marken på ett sätt som avsevärt ändrar markens höjdläge. En avsevärd ändring av markens höjdläge har i Bollnäs kommun bestämts till åtgärder som ändrar markens höjdläge med minst 0,5 meter. Detta gäller både för tomter och för allmänna platser.

Tidsbegränsade bygglov och bygglov för ändamål av säsongskaraktär

Tidsbegränsat bygglov är ett bygglov för en åtgärd som ska finnas under en begränsad tid. Tidsbegränsat bygglov får ges för alla bygglovspliktiga åtgärder. En åtgärd som är av säsongskaraktär och som upprepas varje säsong under två eller flera år i följd kan få ett bygglov för ändamål av säsongskaraktär. Åtgärden får då upprepas utan ny prövning, om det sker inom ett år från det att åtgärden senast avslutades.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
7 mars 2022 kl. 09.47

Sidfot