Förvaltningar och nämnder

Bollnäs kommun har fem förvaltningar som var och en ansvarar för ett speciellt område. Varje förvaltning styrs av en politisk nämnd som fattar beslut och bär det yttersta ansvaret för verksamheten.

Varje nämnd styr en förvaltning där anställda tjänstepersoner utför det arbete som krävs för att uppfylla de mål och riktlinjer som de politiska nämnderna beslutar om.

Förvaltningar

För att sköta den dagliga verksamheten och utföra de uppdrag som de folkvalda politikerna i nämnderna beslutat om finns ett antal förvaltningar med anställda tjänstepersoner.

En förvaltning har tre huvudsakliga uppgifter:

  1. Att ta fram underlag till de förtroendevalda, så att de är väl informerade och kan fatta avvägda beslut.
  2. Att uppnå mål och verkställa uppdrag som de förtroendevalda beslutar om
  3. Att besluta på uppdrag av de förtroendevalda genom så kallad delegation

Bollnäs kommuns förvaltningar

Nämnder

I nämnderna sitter förtroendevalda politiker som är utsedda av kommunfullmäktige. Nämndernas viktigaste uppgift är att bryta ner de övergripande politiska målen, som fastställts av kommunfullmäktige, till det egna ansvarsområdet.

Fördelningen av platser i en nämnd motsvarar majoritetsförhållandet i fullmäktige.

Barn och utbildningsnämnden ansvarar för förskolan och grundskolan i Bollnäs kommun.

Barn och utbildningsnämnden består av 11 ordinarie ledamöter och 11 ersättare. Under nämnden finns det ett arbetsutskott som består av 5 ordinarie ledamöter och 5 ersättare.

Förtroendevalda:

Erika Engberg (S), ordförande
Fredrik Skoglund (S), ledamot
Christina Ung (S), ledamot
Hussein Said (S), ledamot
Bengt-Olof Staffas (BP), 1:e vice ordförande
Cecilia Widéen (BP), ledamot
Tommy Winqvist (M), ledamot
Elisabeth Johansson (C), 2:e vice ordförande
Saga Astner (L), ledamot
Göran Jansson (V), ledamot
Göran Nordh (SD), ledamot

Birgitta Andersson (S), ersättare
Fredrik Palmborn Olofsson (S), ersättare
Olov Nilsson Sträng (S), ersättare
Ulrika Lövgren (S), ersättare
Ragnar Berglund (BP), ersättare
Liza Bolinder (BP), ersättare
Matina Göljèn Vonborg (M), ersättare
Nicklas Fredriksson (C), ersättare
Kent-Olov Ståhl (KD), ersättare
Joel Sundström (V), ersättare
Kenneth Nyman (SD), ersättare

Socialnämnden ansvarar för socialtjänst inom individ- och familjeomsorg. Det gäller barn, unga och vuxna som behöver stöd. Personer med funktionsnedsättning ingår också i nämndens ansvarsområde liksom vård och omsorg av äldre på servicehus, äldre som behöver hemtjänst och/eller kommunal hälso- och sjukvård. Även ansvaret för ensamkommande flyktingbarn ligger på nämnden samt konsumentvägledningen som informerar om rättigheter och skyldigheter gentemot näringsidkare.

Socialnämnden består av 11 ordinarie ledamöter och 11 ersättare.

Under nämnden finns ett arbetsutskott som består av 5 ledamöter och 5 ersättare.

Förtroendevalda:

Erika Engberg (S), ordförande
Fredrik Skoglund (S), ledamot
Christina Ung (S), ledamot
Hussein Said (S), ledamot
Bengt-Olof Staffas (BP), 1:e vice ordförande
Cecilia Widéen (BP), ledamot
Tommy Winqvist (M), ledamot
Elisabeth Johansson (C), 2:e vice ordförande
Saga Astner (L), ledamot
Göran Jansson (V), ledamot
Göran Nordh (SD), ledamot

Birgitta Andersson (S), ersättare
Fredrik Palmborn Olofsson (S), ersättare
Olov Nilsson Sträng (S), ersättare
Ulrika Lövgren (S), ersättare
Ragnar Berglund (BP), ersättare
Liza Bolinder (BP), ersättare
Matina Göljèn Vonborg (M), ersättare
Nicklas Fredriksson (C), ersättare
Kent-Olov Ståhl (KD), ersättare
Joel Sundström (V), ersättare
Kenneth Nyman (SD), ersättare

Teknik- och fritidsnämnden ansvarar för nyanläggning och förvaltning av kommunens anläggningar för vattenförsörjning och avlopp, nyanläggning och förvaltning av kommunens gator, vägar, trafikanordningar, parker, planteringar, lekplatser och allmänna platser, kommunens VA-verk och kommunens parkeringsövervakning.

Teknik- och fritidsnämnden består av 7 ordinarie ledamöter och 7 ersättare.

Förtroendevalda:

Mats Löwenstein (S) ordförande
Lennart Näslund (S), ledamot
Alf Molin (-), ledamot
Ingvar Persson (M) 1:e vice ordförande
Per Bång (M), ledamot
Marina Nilsson (C) 2:e vice ordförande
Peter Nordebo (L), ledamot

Gunbritt Lindblom (S), ersättare
Klas Tallvid (S), ersättare
Ragnar Berglund (BP), ersättare
Roy Vonborg (M), ersättare
Lars Sonevik (M), ersättare
Ulrika Stark (C), ersättare
Lars B Andersson (V), ersättare

Miljö- och byggnämnden handlägger och fattar beslut i ärenden enligt plan- och bygglagen, miljö- och hälsoskyddslagstiftningen med mera. Uppgifter inkluderar planläggning, bygglov, bostadssociala frågor, miljö- och hälsoskydd, mätningsteknisk verksamhet och kartförsörjning.

Miljö- och byggnämnden består av 7 ordinarie ledamöter och 7 ersättare.

Förtroendevalda:

Fredrik Skoglund (S), ordförande
Marianne Wängelin (S) ledamot
Börje Widéen (BP), ledamot
Jonny Röstberg (BP) , ledamot
Curt Dübeck (M) 1:e vice ordförande
Roger Kvarnäng (C) 2:e vice ordförande
Eva Blomberg Svensson (V), ledamot

Jan-Olov Skoglund (S), ersättare
Anders Sundström (S) , ersättare
Alf Molin (-), ersättare
Patrik Hansson (BP) , ersättare
Peter Linzie (M) , ersättare
Olof Ekström (C) , ersättare
Yanina Westergren (L), ersättare

Kulturnämnden ansvarar för: turist-byrå/reception, fritidsgårdar, allmänkultur, konsthallen, kulturhuset, kulturskolan, bibliotek, världsarv. Kulturnämnden ansvarar också för kultur- och internationella frågor, samt utnämner kulturstipendiater.

Kulturnämnden består av 7 ordinarie ledamöter och 7 ersättare.

Förtroendevalda:

Örjan Larsson (S), 1:e vice ordförande
Elsy Burman (S), ledamot
Oskar Myrberg (BP), ordförande
Markus Wengelin (BP), ledamot
Roy Vonborg (M), ledamot
Ann Catrin Törnblom (V), 2:e vice ordförande

Fredrik Palmborn Olofsson (S), ersättare
Erika Engberg (S), ersättare
Erica Söderqvist (BP), ersättare
Lisa Hansson (BP), ersättare
Leif Holmgren (M), ersättare
Ida Modig Westergren (C), ersättare
Carina Östansjö (L), ersättare

Överförmyndarnämnden är en tillsynsmyndighet vars huvudsakliga uppgift är att utöva tillsyn över förmyndarskap, godmanskap och förvaltarskap, samt efter handläggning ge tillstånd till olika rättshandlingar och andra åtgärder.

Överförmyndarnämnden består av 5 ordinarie ledamöter och 5 ersättare.

Förtroendevalda:

Britt-Inger Dobbrown (S), ordförande
Inga-Lill Gustafson (BP), ledamot
Barbro Wåger (C), ledamot
Åsa Olsson (L), vice ordförande
Bertil Eriksson (KD), ledamot

Dick Helgesson (S), ersättare
Börje Widéen (BP), ersättare
Lise-Lott Öhlen (V), ersättare
Maria Rens (S), ersättare
Erik Borvall (C), ersättare

Valnämnden utser röstmottagare och är vald av kommunfullmäktige, som även utser ordförande och vice ordförande. Valnämnden handhar alla uppgifter kring och organiserar genomförandet av de allmänna valen till riksdag, regionfullmäktige och kommunfullmäktige samt val till Europaparlamentet.

Verksamheten är lagreglerad och kan även omfatta exempelvis lokala, regionala eller riksomfattande folkomröstningar.

Valnämnden består av 5 ordinarie ledamöter och 5 ersättare.

Förtroendevalda:

Elsy Burman (S), 1:e vice ordförande
Markus Wengelin (BP), ledamot
Britt-Marie Rosenqvist (MP), ordförande
Lena Winterberg (C), ledamot
Göran Jansson, 2:e vice ordförande

Lennart Näslund (S), ersättare
Cecilia Widéen (BP), ersättare
Anarbek Asylbashev (MP), ersättare
Sonja Westerlund (C), ersättare
Hannes Pihlajamaa Snabb (L), ersättare

Vill du ha kontaktuppgifter till en förtroendevald?

I Bollnäs kommuns förtroendemannaregister hittar du kontaktuppgifter till de förtroendevalda. Välj beslutsinstans i rullisten och klicka på personens namn för att se kontaktuppgifter.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
20 maj 2022 kl. 16.04

Sidfot