Samhällsbyggnadskontoret

Samhällsbyggnadskontoret ligger underordnad miljö- och byggnämnden.

Här kan du läsa om vilka ansvarsområden varje verksamhetsområde har.

Samhällsbyggnadskontoret ansvarar även för handläggning av bostadsanpassningsbidrag pch energi- och klimatrådgivning. På enheten finns även en registrator och en förvaltningsekonom.

Enheten hanterar bygglovsansökningar, anmälningar, förhandsbesked och tillsynsärenden samt gör inspektioner vid nybyggnationer. Inom enheten handläggs också bostadsanpassningsbidrag och ansökning om bostadsförtur.

Enheten bedriver tillsyn samt ger stöd och information inom områdena hälsoskydd och miljöskydd.

Hälsoskyddstillsynen omfattar bland annat inomhusmiljöfrågor som buller, fukt, radon och badvatten men kan också avse till exempel enskilda avloppsanläggningar eller kontroll av exempelvis solarier och frisörer.

Miljöskyddstillsynen innefattar kontroll av verksamheter som är tillstånds- eller anmälningspliktiga samt tillsyn över flera mindre verksamheter.

Enheten utför inspektioner för att säkerställa att mat och dricksvatten är säkert och för att ingen konsument ska bli vilseledd rörande livsmedels innehåll. Enheten genomför livsmedelskontroller hos verksamheter såsom restauranger, gatukök, livsmedelsbutiker, kiosker och dricksvattenanläggningar. Enheten ansvarar för handläggning av tillstånd samt tillsyn enligt Alkohollagen, Tobakslagen, Lotterilagen och Lag om handel med receptfria läkemedel.

De utför även miljömålsarbete, kemikaliehantering och renhållningsfrågor.

Enheten ansvarar för förvaltning av Bollnäs kommuns baskarta och producerar grundkartor och nybyggnadskartor som underlag i plan- och bygglovsprocessen.

Enheten tar fram namnförslag till vägar och allmänna platser samt arbetar med utveckling, förvaltning och support av våra geodatabaser.

Enheten tar fram översikts- och detaljplaner som reglerar hur mark och vatten ska användas.

Enheten arbetar också med miljö- naturvårds- och kulturmiljöfrågor samt ansvarar för miljöövervakning inom delområdena vatten, luft, buller, mark och strålning.

Planenheten ansvarar för vissa naturvårdsprojekt såsom bildande av naturreservat.

Kontakt

Sidinformation

Senast uppdaterad:
13 februari 2023 kl. 10.54

Lämna synpunkt eller rapportera fel på sidan till:

Sidfot