Politisk ordlista

Här hittar du förklaringar till vad som menas med vissa ord eller begrepp som används i den politiska hanteringen av olika frågor i kommunen.

Acklamation

Bifall, samtycke, utan omröstning.

Ajournering

Uppehåll (för till exempel lunch, rast, fikapaus eller överläggningar inom eller mellan partier) i ett sammanträde, mellan två olika ärende eller mitt i ett ärende. Kan begäras när som helst av tjänstgörande ledamöter.

Aktiebolag

Bolag grundat på aktier. Vissa verksamheter inom Bollnäs kommun drivs i aktiebolagsform. Exempel på bolag är AB Bollnäs Bostäder Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och Bollnäs Energi AB Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Allmän handling

En handling som förvaras hos, inkommit till eller upprättas hos en myndighet. En allmän handling kan vara en offentlig handling om den inte innehåller några uppgifter som sekretessbelagts enligt Offentlighets- och sekretesslagen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Apostrofering

Att en person i sitt anförande direkt har omnämnt en annan debattdeltagare. Den andre har då rätt till replik om så önskas.

Arvode

Ekonomisk ersättning för politiskt utfört arbete.

Avslag

Avslag betyder nej. Beslut om att inte bevilja, godkänna, bifalla eller medge en ansökan eller ett ärende.

Beredning

Sammanfattande begrepp för att förbereda och arbeta med ett ärende.

Beredningstvång

Ett ärende som väckts i fullmäktige måste beredas av kommunstyrelsen innan det får avgöras av fullmäktige. Kommunstyrelsen ska yttra sig i ärenden som beretts av annan nämnd eller fullmäktigeberedning. Beredningstvånget innebär också, förutom beredningen av kommunstyrelsen, att ett ärende också ska beredas av den nämnd vars verksamhetsområde ärendet berör.

Bifall

Samtycke, bifall betyder ja. Beslut om att godkänna, anta, bevilja, medge en ansökan eller ett ärende.

Bifallsyrkande

Formellt uttryck för samtycke till annan ledamots förslag eller yrkande.

Bordlägga

Beslut att skjuta upp debatt och beslut i ett ärende till ett senare sammanträde.

Delegera

Överlåta arbete och beslut till någon annan, till exempel från nämnden till nämndens ordförande eller till förvaltningschef.

Ersättare

Suppleant, ersättare för ordinarie ledamot.

Fackman

Person som är expert inom ett speciellt ämnesområde.

Facknämnd

Nämnd som arbetar inom ett särskilt ämnesområde, till exempel socialnämnd.

Föredragande

Den som på nämnden, styrelsen eller i fullmäktige presenterar ett ärende.

Föredragningslista

Förteckning över ärenden som ska behandlas vid ett sammanträde; dagordning.

Församling

Exempelvis folksamling, möte, kongress, stämma, riksdag.

Förtroendevald

Person som fått sitt politiska uppdrag av väljarna eller av en politisk församling.

Förvaltning

Finns under varje nämnd och där arbetar opolitiska tjänstemän.

Förvaltningsbesvär

Överklagande enligt förvaltningslagen, och enligt denna lag får beslut överklagas av den som beslutet angår (myndighetsutövning).

Förvaltningslagen

Den lag som reglerar förvaltningsmyndighetens verksamhet och innehåller bland annat regler om serviceskyldigheten mot allmänheten, hur ärenden ska handläggas samt regler för överklagande av myndighetsbeslut (förvaltningsbesvär). Förvaltningslagen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Genmäle

Svar på replik.

Handläggare

Tjänsteman som bereder och presenterar ett ärende samt skriver förslag till beslut.

Hemställa

Begära eller föreslå.

Interpellation

En fråga från en ledamot eller tjänstgörande ersättare i kommunfullmäktige till ordförande i nämnd eller styrelse för skriftligt svar.

Justering

Slutligt godkännande av hur ett dokument, oftast ett sammanträdesprotokoll, ska formuleras. Sker oftast genom ett möte med justeringsperson och ordförande där dessa tillsammans ska signera sammanträdesprotokollet för att intyga att det som sekreteraren har skrivit stämmer överens med vad som faktiskt yrkades och beslöts vid sammanträdet.

Jäv

En situation där en person kan tänkas vara partisk eller det finns någon särskild omständighet som är ägnad att rubba förtroendet för personens opartiskhet.

En jävig person får inte delta i beslutet eller i förberedelserna (handläggning och beredning) till beslutet. För att jäv ska föreligga krävs det inte att personen är partisk, utan bara att situationen är sådan att det finns skäl att misstänka partiskhet.

Om du själv misstänker att du är jävig, anmäl alltid jäv och lämna sammanträdet - om inte annat för att undvika misstanke och förtroendeskada.

Kommunalbesvär

Överklagande enligt kommunallagen, och enligt denna lag har varje medlem i en svensk kommun eller landstingskommun rätt att överklaga kommunens eller landstingets beslut

Kommunallagen

Den lag som reglerar kommunernas och landstingens organisation och ansvarsområden samt innehåller bestämmelser om överklagande av kommunala beslut (kommunalbesvär). Kommunallagen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kommunalskatt

Betalas av varje fysisk person i den kommun där personen är mantalsskriven.

Lekman

Person som inte är fackman.

Likställighetsprincipen

Innebär att kommunen inte får särbehandla sina kommunmedlemmar annat än på sakliga grunder.

Lokaliseringsprincipen

Innebär att en kommunal åtgärd måste vara knuten till kommunens eget område eller dess invånare.

Mandat

Uppdrag att vara representant; exempelvis inneha en plats i kommunfullmäktige.

Motion

Ett förslag till beslut eller åtgärd som väcks av en eller flera ledamöter eller tjänstgörande ersättare i kommunfullmäktige.

Myndighetsutövning

Ett förvaltningsrättsligt begrepp som omfattar beslut eller andra åtgärder som ytterst är uttryck för samhällets maktbefogenheter i förhållande till medborgarna.

En vanlig definition (hämtad ur den gamla förvaltningslagen) är utövning av befogenhet att för en enskild bestämma om förmån, rättighet, skyldighet, disciplinär bestraffning eller annat jämförbart förhållande.

Exempel på myndighetsutövning är beslut om bygglov eller färdtjänst.

Nämnd

Består av politiskt valda förtroendemän, kan ibland kallas styrelse.

Offentlighets- och sekretesslagen

Den lag som innehåller bestämmelser om myndigheters och vissa andra organs handläggning vid registrering, utlämnande och övrig hantering av allmänna handlingar.

Lagen innehåller också bestämmelser om tystnadsplikt i det allmännas verksamhet och om förbud att lämna ut allmänna handlingar (sekretess). Offentlighets- och sekretesslagen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Offentlighetsprincipen

Principen att alla ska ha rätt att ta del av allmänna handlingar och rätten att närvara vid beslutande politiska sammanträden (och vid domstolsförhandlingar).

Det är allmänhetens rätt till fri insyn i det allmänna angelägenheter och en garanti för rättssäkerheten, för effektivitet i förvaltningen och folkstyret och är viktig för att främja allmänhetens förtroende för myndigheterna.

Presidium

Ordförande och en eller flera vice ordförande i fullmäktige, styrelse, nämnd eller utskott; ledning.

Proportionell

Avpassad; exempelvis mandat i församlingen.

Propositionsordning

Den ordning i vilken man på sammanträdet ställer upp olika förslag till beslut.

Protokoll

Skriftlig redogörelse för vad som beslutats vid ett sammanträde.

Remiss

En hänvisning av ett ärende till myndigheter, bolag, organisationer eller föreningar (så kallade remissinstanser) för yttrande innan beslut fattas.

Replik

Kort inlägg som en person får uttala omedelbart efter en annan debattinlägg (ofta i samband med att replikören blivit apostroferad). Replik bryter alltså ordinarie talarlista.

Reservation

Ett sätt att markera en avvikande mening i sammanträdesprotokollet. Ingen omröstning krävs för att man ska ha rätt att reservera sig. Reservationen kan lämnas muntligt eller skriftligt.

Röstlängd

Förteckning över röstberättigade personer.

Rösträtt

Svensk medborgare som fyller 18 år senast på valdagen och finns upptagen i röstlängd. Utländska medborgare som bott i Sverige i tre år och fyllt 18 år har rösträtt i kommunal- och landstingsval men inte i riksdagsval.

Självkostnadsprincipen

Innebär att kommunen inte får ta ut en högre avgift än vad som motsvarar kostnaden för de tjänster och nyttigheter som kommunen tillhandahåller.

Suppleant

Ersättare.

Votering

Omröstning.

Yrkande

Tydligt formulerat förslag.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
3 april 2024 kl. 11.24

Lämna synpunkt eller rapportera fel på sidan till: