Arbråfonderna

För kommundelen Arbrå, i Bollnäs kommun, finns ett flertal donationsfonder vars avkastning utgör ett synnerligen värdefullt tillskott. Inte enbart för allmännyttiga organisationer utan även för enskilda såväl ungdom som äldre i sin gärning och verksamhet i hembygden.

Arbrå donationsråd har till uppgift att samordna och bereda ärenden angående utdelning ur de donationsfonder, som härrör från förutvarande Arbrå kommun samt att till respektive beslutande fondstyrelse ge förslag till beslut i sådana ärenden.

I sin verksamhet har donationsrådet att noggrant iakttaga de ändamålsbestämmelser, som uppställts för respektive fond och verka för att utdelning kommer till stånd med jämna tidsmellanrum.

Donationsrådet ska bestå av fyra ledamöter från förutvarande Arbrå kommun. Ledamöterna utses med en vardera av kommunstyrelsen, barn-, utbildningsnämnden, socialnämnden, samt styrelsen för Erik och Marta Perssons Minnesfond.

För varje ordinarie ledamot ska respektive nämnd och styrelse utse en suppleant.

Vid varje sammanträde ska en person från vardera styrelsen för Märta Jonssons Minnesfond och styrelsen för Olof Jonssons i Hof Minnesfond beredas tillfälle att deltaga. Dessa båda ska äga samma rösträtt som ledamot.

Donationsrådet står under tillsyn av kommunfullmäktige i Bollnäs kommun och granskas av kommunens revisorer enligt den ordning, som annars gäller för kommunens förvaltning enligt kommunallagen.

Donationsrådet bildades genom beslut i Arbrå kommunalfullmäktige den 27 maj 1958, men benämndes då donationsnämnd.

Fonden tillkom genom en donation av änkan Marta Persson, född Jonsdotter. Donationsbrevet dateras den 1 mars 1942.

Av donationsbrevet framgår att all kvarlåtenskap i boet efter henne och hennes framlidne make Erik med full äganderätt ska tillfalla Arbrå kommun.

Grunden för stiftelsen utgör fastigheten Koldemo 5:2 ”Hans-Anders” eller nuvarande Träslottet.

Arbrå sockens kommunalfullmäktige beslöt 17 december 1950 att antaga stadgar för Erik och Marta Perssons Minnesstiftelse.

Stadgarna anger efter beslut om ändring av Arbrå kommunfullmäktige den 25 oktober 1971, att stiftelsens ändamål är att i enlighet med donationens bestämmelser inom Arbrå inrätta ett barnhem för inom socknen hemmahörande barn eller, om stiftelsens styrelse skulle anse det fördelaktigast, att använda fondens avkastning till ovan nämnda barns fostran och vård, som till exempel till barns allmän - och yrkesutbildning, specialvård, sommarkolonivistelse, barnstugor och förskolor, bidrag till frivilliga organisationer som utövar fostrande och stärkande verksamhet bland barn och ungdom.

Stiftelsens medel få inte användas för politiskt ändamål eller till det som åligger staten, landstinget eller kommunen att bekosta. Stiftelsen ska ha sitt säte i Arbrå socken.

Stiftelsens angelägenheter ska skötas av en styrelse bestående av 5 ledamöter och lika många suppleanter valda bland myndiga personer bosatt i Arbrå socken av kommunfullmäktige för en tid av 4 år.

Genom testamente den 16 november 1770 skänkte brukspatron Anders Engström till Arbrå sockens skolinrättning tvenne lotter i Falu gruva, vilkas avkastning skulle tillfalla skolläraren såsom löneförbättring.

Stiftelsen förvaltas av kommunstyrelsen i Bollnäs kommun. På förslag av Donationsrådet beslöt kommunstyrelsen 2005-11-03, § 214, att delegera förvaltningen av stiftelsen till en särskild styrelse under kommunstyrelsen bestående av fem ledamöter och fem ersättare utsedda av kommunstyrelsen.

Styrelsens ledamöter och ersättare ska väljas bland myndiga personer folkbokförda i förutvarande Arbrå kommun.

Av den årliga avkastningen ska en tiondel läggas till kapitalet. Återstoden ska användas för bestridande av yrkes- och annan därmed jämförlig undervisning samt till stipendier för elever från förutvarande Arbrå kommun.

Avkastningen kan även utgå till andra fostrande och undervisningsfrämjande ändamål, under förutsättning att detta inte tillgodoses med utdebiterade medel.

Numera går den största delen av fondens avkastning till föreningar med barn- och ungdomsverksamhet på sitt program.

Stiftelsen tillkom genom en donation av bankofullmäktigen Olof Jonsson i Hof. Enligt donationsbrevet från den 25 september 1925 skulle stiftelsen disponeras till skattelindringsändamål för Arbrå socken.

Efter så kallad permutation 1974-01-09 är ändamålet att avkastningen ska användas inom förutvarande Arbrå kommun för föreningsverksamhet i ungdomsfostrande syfte som inte tillgodoses med utdebiterade medel.

Stiftelsen förvaltas av en fondstyrelse bestående av 5 ledamöter och 5 suppleanter valda av kommunfullmäktige för gällande mandatperiod.
Fondstyrelsens ledamöter och suppleanter ska väljas bland myndiga personer inom förutvarande Arbrå kommun.

Styrelsen ska ha sitt säte i förutvarande Arbrå kommun.

Fondstyrelser 2023-2026

Engströmska minnesstiftelsen
Erik och Marta Perssons Minnesstiftelse
Olof Jonsson i Hof Minnesstiftelse

Ledamöter

Gertrud Dagh-Hedin (ordförande). Ersättare Birgitta Andersson.
Ida Engberg Sepänaho. Ersättare Lena Winterberg.
Per Stenerbång (vice ordförande).
Jack Skoglund. Ersättare Hans Rodin.
Peter Nordebo. Ersättare Therese Rodin.

Fonden tillkom genom en donation av fröken Märta Jonsson (1869-1956) bosatt i Hov, Vallsta, dotter till Olof Jonsson i Hof. Donationshandling upprättades 1952.

Av stadgarna för fonden, som fastställdes av Arbrå kyrkofullmäktige den 15 september 1957, framgår att ändamålet med fondens avkastning främjar ungdomsvård och utbildning genom bidrag och stipendier samt vården av behövande äldre, sjuka och funktionshindrade. För att komma i åtnjutande av fondens avkastning ska sökanden/mottagaren vara folkbokförd (mantalsskriven) i Arbrå förutvarande församling.

Fondens avkastning får inte användas till kostnader, som enligt lag åligger landsting och stat, inte heller till politiskt ändamål.
Stiftelsen utgör så kallad ”from stiftelse” och ska ha sitt säte i Arbrå förutvarande församling.

Stiftelsens angelägenheter ska handhas av en styrelse bestående av fem ledamöter och lika många personliga suppleanter, valda av kyrkorådet i Arbrå-Undersviks församling

Styrelse 2022-2025

Ulf Arbinger (ordförande). Ersättare Kalle Ling.
Karl-Erik Setterbrant. Ersättare Inger Jansson.
Micael Sigvardsson. Ersättare Helén Berggren.
Margareta Jonsson. Ersättare Ida Engberg Sepänaho.
Gertrud Dagh Hedin. Ersättare Helena Englund.

Granskning av verksamheten

Förening som beviljats stipendium, har skyldighet att medge donationsrådet att ta del av föreningens räkenskaper, protokoll och handlingar så att dessa kan granskas på det sätt som donationsrådet bestämmer, men med den begränsningen att skyddet för enskilds åsiktsfrihet enligt grundlagen inte åsidosätts.

Missbruk eller uppsåtligt lämnade oriktiga uppgifter i ansökan om stipendium medför att föreningen avstängs från andra bidrag eller att bidrag begränsas.

Upplysningar

För mer information kontakta:

Ordförande för Märta Jonssons Minnesfond
Ulf Arbinger
Telefon 070-327 55 18

Donationsrådets ordförande
Gertrud Dagh-Hedin
Telefon 0278-409 23 eller 070-551 99 37
E-post gertrud.dagh-hedin@bollnas.se

Sidinformation

Senast uppdaterad:
15 februari 2024 kl. 15.45

Lämna synpunkt eller rapportera fel på sidan till: