Näringslivschefens reflektioner och sammanfattning av året 2022

Peter Eriksson Näringslivschef i Bollnäs kommun

Att arbeta med näringslivsfrågorna i Bollnäs kommun är inspirerande och något av det roligaste man kan göra, speciellt då man omges av ett kompetent team av människor som precis som en själv brinner för utvecklingsfrågor, samhällets bästa och att vara med och skapa förutsättningar av olika slag, utifrån politiska beslut, uppdrag och mål.

Men det roligaste och mest inspirerande är att få möta alla entreprenöreriella människor, företagare och alla som har idéer de tror på, vill utveckla och satsa på. Allt som oftast med ambitionen att omsätta idén de bär på till ett företagande som kan generera sysselsättning, lön, livsvillkor och allt annat positivt som företagandet innebär.

Ökat entreprenörskap

Ökat entreprenörskap, ökad innovationsförmåga och så klart ökat företagande, är som det alltid varit lösningen på många av samhällets utmaningar. Redan genom UF (ung företagsamhet) ges idégenereringen förutsättningar att utvecklas och det entreprenöriella mognandet ges utrymme att växa redan hos ungdomarna, vilket vi ska vara tacksamma över. Vi ska dessutom vara glada över att det finns duktiga pedagoger i skolan som är engagerade och driver UF arbetet framåt. För sammantaget är det alltid de företagsamma människorna som söker, utvecklar och finner lösningarna och sådana behöver vi många av. Därför kan vi i Bollnäs kommun känna oss trygga och glada, för de finns redan här. Det är vi alla som bor, verkar och lever här som tillsammans gör det till vad det blir.

2022 har nu passerat och företagsamheten har som de föregående åren ställts inför oförutsägbara utmaningar av flera olika slag. Vissa branscher och företag har påverkats mer negativt än andra, medan andra branscher och företag har gått riktigt bra, precis som nyföretagandet i kommunen.

UF - ung företagsamhet

Kikar vi till att börja med på UF, så är det under läsåret 2022/2023 hela 153 gymnasieelever som är aktiva i UF arbetet och tillsammans driver de 44 UF företag. Detta i en omfattning som de som arbetar med UF, elever och pedagoger, ska känna sig stolta över. Många kommer direkt efter eller så småningom starta egna företag och då bidra till ökat företagande i kommunen.

Nyföretagande

Nyföretagandet i Bollnäs kommun har fortsatt att ligga på en bra nivå och i snitt har det under de senaste 10 åren startats 164 företag per år. Under 2022 startades 156 företag, vilket är att betrakta som en bra utveckling i dessa tider.

Antal verksamheter

I takt med att företag startas, etableras, avvecklas, går i konkurs, flyttar osv, förändras det totala antalet verksamheter över tid. I Bollnäs kommun ökar antalet sakta men säkert från år till år. Vid årsskiftet 2022/2023 kunde vi notera 3 229 registrerade verksamheter, jämfört med årsskiftet 2021/2022 då det fanns 3 177, vilken innebar en ökning med 56 verksamheter fler vid årets slut.

Så mår företagen ekonomiskt

Antalet företag (avser alla) som hade fordringar och betalningsanmärkningar av olika slag vid årsskiftet uppgick till totalt 150, vilket var färre jämfört med samma period de två senaste åren, 184 respektive 182. Det är så klart positivt och när det gäller företag (aktiebolagen) som uppvisar mycket liten risk för obestånd, så är de fler nu än tidigare, vilket såklart också det är bra. Vid årsskiftet var det 615 företag som uppvisade mycket liten risk för obestånd, jämfört med 569 och 532 företag under samma period de två senaste åren.

Statistik

Bollnäs kommun är en uttalad småföretagarkommun och i augusti 2022 presenterade Småföretagarnas riksförbunds sin ranking ”Småföretagarindex” som baseras på tillgänglig offentlig statistik samt förbundets framtagna rapport om antalet företagsamma. De utvalda dimensionerna beskrivs som grundförutsättningar för ett fungerande ekosystem runt företagandets olika villkor. Dimensionerna utgörs av lokal marknad, företagsamma per capita (antal privata arbetsplatser som drivs av företagare), de lokala företagens överlevnadsgrad, lokala trygghetsinsatser, kommunal näringspolitik, skolsystem, demografi, välfärdsåtagande samt kapitalförsörjning. Bollnäs gick från plats 239 till 117 i 2022 års Småföretagarindex.

Månaden efter, i september 2022, presenterade Svenskt Näringsliv sin årliga ranking rörande det lokala företagsklimatet, vilket beskrivs som summan av de attityder, regler, institutioner och kunskaper som möter företagaren i vardagen. Resultatet sammanställs baserat på fakta och enkätfrågor och kommunerna rankas mot varandra. Frågorna som handlade om mobilnät och bredband och allmänhetens attityder till företagande fick högre betyg, medan frågorna som handlade om tillgång till relevant kompetens och upphandling fick lägre betyg. Bollnäs kommuns näringslivsklimat har sakta men säkert förbättrats över tid och under de senaste fem åren har kommunen klättrat från plats 278 till plats 221 i rankingen.

Handeln

Utveckling som sker genereras som så mycket annat av företagsamhet och ett område som Bollnäs allt mer kommit att positioneras inom är handeln. Utbudet av varor och tjänster har ökat allt eftersom och nya företag har startats, befintliga har expanderat och nya har etablerats. En utveckling som vi på god grund kan räkna med kommer att fortsätta. På uppdrag av Handelsrådet genomför HUI (handelns utredningsinstitut) årligen en studie av Sveriges regionala handel. Kartläggningen, som pågått sedan 1992, innehåller unika uppgifter och är en av de mest tillförlitliga källorna till kunskap om detaljhandel på lokal och regional nivå.

I början av september 2022 publicerades 2021 års siffror som visade att detaljhandeln i Gävleborgs län omsatte 18,2 miljarder år 2021. Jämfört med 2020 ökade omsättningen med 2,5 procent, vilket motsvarar 444 miljoner kronor. Sällanköpsvaruhandeln var den främsta drivkraften med en tillväxt på 4,0 procent medan dagligvaruhandeln växte med 1,4 procent. De fem omsättningsmässigt största kommunerna i länet var Gävle, Hudiksvall, Sandviken, Bollnäs och Söderhamn. Utav dessa kommuner hade Bollnäs starkast tillväxt under året (4,3 procent).

Företagsamet

Företagsamhet och entreprenörskap är grundläggande för en kommun och dess befolkning för att den ska kunna möta framtiden med god tillförsikt, arbetstillfällen, attraktion och påvisbar stabil värdeökning överlag. I Bollnäs kommun har vi en entreprenöriell befolkning, ett växande näringsliv och ett marknadsläge som utifrån geografiska parametrar har framtiden för sig.

Mötesplatser

Att mötas, träffas och föra samtal om utveckling i Bollnäs kommun, oavsett var, är viktigt. Därför arrangerades under 2022 ”företagarfrukostar” vid 16 tillfällen. En form av plattform och mötesplats för samtal och dialog mellan företagare, politiker och tjänstepersoner om aktuella frågor. Mötesplatsen vänder sig till ALLA företagare i Bollnäs kommun, oavsett bransch eller storlek. Vid dem träffar man förutom andra företagare, politiker och tjänstepersoner från Bollnäs kommun och för samtal om aktuella frågor. Företagarfrukost arrangeras 8 gånger vid Scandic Hotell i Bollnäs och 8 gånger lokalt med spridning i kommundelarna Kilafors, Segersta, Arbrå, Vallsta, Rengsjö, Växbo, Söräng och i Freluga.
Datum för alla företagarfrukostar 2023 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Så tillsammans siktar vi på ett nytt år med många deltagare vid företagarfrukostmötena och en fortsatt positiv utveckling med investeringar av vitt skilda slag. Vi som alla andra hoppas också att de prövningar som så många fått utså ska lätta och att goda tider ska komma.

Presentation av Bollnäs 2022 (pdf) Pdf, 2.7 MB.

Peter Eriksson
Näringslivschef Bollnäs kommun

Sidinformation

Senast uppdaterad:
27 januari 2023 kl. 08.44