Näringslivschefen sammanfattar året 2023

Peter Eriksson näringslivschef Bollnäs kommun

Nytt år – nya möjligheter
Ett nytt år fyllt av nya möjligheter att ta tag i har precis startat. En tillbakablick på 2023 påminner oss om att det var ett år med stora utmaningar med allt ifrån krig och oroligheter i både vår närhet och i världen över lag.

Privatpersoner, företag och föreningar utsattes för stora utmaningar då bland annat inflationen, räntorna och priserna var konstant höga och ständigt stigande, en utveckling som vi förhoppningsvis kan ana ett trendbrott inom. Även om 2023 kantades av utmaningar och dystra nyhetsrapporteringar, kan vi ändå blicka tillbaka på ett år präglat av de många entreprenörernas vilja, ambitioner och mod. Modet att våga och vilja satsa på det företagande som är deras egna och så många andras levebröd.

Att arbeta med det vi gör på näringslivs- och utvecklingskontoret och de ständiga mötena med alla dessa människor som är eller som planerar att bli företagare, som är föreningsaktiva eller på annat sätt engagerade i någonting de brinner för, gör oss alla ödmjuka och fortsatt medvetna om hur viktigt det är att se framåt, att ha visioner och att våga ta steget, för det är det som utveckling handlar om. Passionen för det man tror på och viljan och modet att genomföra visionen till att bli förverkligad.

Nyföretagandet

Nyföretagandet i Bollnäs kommun kom precis som i de flesta kommuner i landet att minska i antal, även om ord som att ”nyföretagandet rasar” inte går att känna igen. För trots stora utmaningar kom det totala antalet företag i kommunen ändå att bli fler.

2023 nyregistrerades 132 företag,

vilket var en minskning jämfört med de senaste årens snitt på 157 startade företag. Antalet konkurser 2023 blev också färre, totalt 11 jämfört med 2022 då 14 företag gick i konkurs, en minskning med 21%.

Näringslivsfakta

Vid utgången av december 2023 fanns

3 246 aktiva verksamheter, varav 93 av dem var statliga eller kommunala,

vilket resulterade i en ökning av det totala antalet företag under året med totalt 12. Viss statistik släpar och redovisas inte i realtid, men sammantaget kan konstateras att företagen i kommunen och dess lönsamhet över tid har ökat, en utveckling som synes fortsätta.

Företagens lönsamhet

2010 låg lönsamheten på 7,8% och baserat på senast tillgängliga data har den ökat till 13,9%, vilket medfört i att företagandet i Bollnäs påvisar en bättre lönsamhet än riksgenomsnittet som låg på 12,3% (2021). Företagens lönsamhet beräknas som avkastningen på det sysselsatta kapitalet och samtliga privata aktiebolag är inkluderande, frånsett den finansiella sektorn samt fiskeri-, skogsbruk, och jordbrukssektorn.

Företagens lönsamhet i Bollnäs kommun var därmed den 72:a högsta i landet med 13,9 procent.

Egenföretagande

En annan glädjande siffra är att i Bollnäs kommun var det vid motsvarande period 12,1% av den förvärvsarbetande dagbefolkningen som var egenföretagare. Vilket placerade Bollnäs på plats fyra av de tio kommunerna i Gävleborg. Sett till antalet företagarförekomster per 1000 invånare (2021) placerades Bollnäs på plats fyra av de tio kommunerna i Gävleborg, med totalt 66,3 företagarförekomster per 1 000 invånare, vilket så klart är mycket positivt och ett tydligt tecken på en stark framtidstro och medvetenhet om de goda marknadsförhållanden som kommunen omges av.

Precis som näringspolitiken i kommunen pekat ut vikten av utveckling, fortsätter allt fler företag skapa förutsättningar för sysselsättning och ökat skatteunderlag. I Bollnäs kommun var årsintäkterna från kommunalskatten 1,2 miljarder kronor år 2021.

33 procent av skatteintäkterna till kommunen kom från just småföretagen i kommunen och deras anställda, vilket motsvarade 382 miljoner kronor.

Det var en ökning jämfört med två år innan (senaste mätningen) då skatteintäkterna från småföretag var 362 miljoner kronor.

Bollnäs på plats 84 av 290 kommuner

De mindre företagen är som tidigare fortsatt mycket viktiga för att skapa jobb och samtidigt är de en stor finansiär av välfärden.

I rangordning av samtliga kommuner i Sverige efter andelen kommunala skatteintäkter från små företag, hamnar Bollnäs på plats 84 av landets samtliga 290 kommuner. I studien har kommuninvånarna grupperats i sex olika kategorier. Privatägda företag står sammantaget för 45 procent av skatteintäkterna, offentlig sektor 27 procent, övriga organisationer (exempelvis stiftelser och föreningar) 2 procent, pensionärer 18 procent samt kategorin Annat, som bland annat omfattar sjuka, arbetslösa och studerande, 7 procent, uppgifter som hämtats från välfärdsskaparna 2023 (Företagarna).

Att skapa bra förutsättningar för fortsatt näringslivstillväxt är ett viktigt och ett av politiken fortsatt utpekat område. En av de rankingar som speglar den utveckling vi kan se att sker i kommunen tas fram av Småföretagarnas Riksförbund, vilken är en intresseorganisation som företräder småföretagare inom alla branscher. Organisationen är skapad av och drivs av småföretagare som vet vilka svårigheter en småföretagare möter. Organisationen tar varje år fram ett småföretagarindex som belyser de skillnader i företagandets villkor som finns i olika delar av landet. Indexet har ett högt förklaringsvärde, då de kommuner som har högre poäng också tenderar att ha betydligt bättre utfall både på arbetsmarknaden och kommunalekonomiskt.

Bollnäs klättrar i ranking

I Gävleborgs län blev Bollnäs 2023 rankad som nummer två av länets tio kommuner. Bollnäs var enligt SKR:s definition också en av 40 landsbygdskommuner och bland dem rankas Bollnäs som nummer 6 av 40. Bollnäs har sammantaget klättrat i rankingen ordentlig under de senaste åren. År 2020 placerades Bollnäs på plats 260 av 290 kommuner och 2021 på plats 239. År 2022 hade kommunens ranking förbättrats ytterligare och Bollnäs placerades då på plats 117.

Vid den senaste mätningen som genomfördes april 2023, hade Bollnäs klättrat ytterligare och kom att placeras på plats 80 av landets 290 kommuner, vilket så klart var mycket positivt.

Dimensionerna som låg till grund för rankingresultatet var lokal marknad, företagsamma per capita (antal privata arbetsplatser som drivs av företagare), de lokala företagens överlevnadsgrad, lokala trygghetsinsatser, kommunal näringspolitik, skolsystem, demografi, välfärdsåtagande samt kapitalförsörjning.

Näringslivsråd

Samverkan, dialog och informationsspridning är som tidigare prioriterat i kommunen och under 2024 startar det nya näringslivsrådet det arbete som kommunstyrelsen beslutade om 2023, vilket blir ett rådgivande organ till kommunen och i vilket ledorden ska vara samverkan och dialog med fokus på lösningar och framtid.

Näringslivsrådet kommer verka för att vara en naturlig koppling mellan kommunens verksamheter och näringslivet och ett aktuellt forum där företagare i realtid kan vara med och bidra till kommunens samlade utveckling.

Entreprenöriella invånare

Under 2023 har det i Bollnäs kommun förutom starta eget utbildningar, branschspecifika möten och riktade insatser av många olika slag, arrangerats återkommande mötesplatser för företagare, politiker och tjänstepersoner. Vid totalt 16 tillfällen, varav 8 i centrala Bollnäs och 8 spridda i kommundelarna Kilafors, Arbrå, Växbo, Söräng, Rengsjö, Segersta och Vallsta, har det arrangerats företagarfrukostar som lockat över 500 personer att delta i efterfrågade föreläsningar och mingelsamtal.

Företagsamhet och entreprenörskap är grundläggande för en kommun och dess befolkning för att den ska kunna möta framtiden med god tillförsikt, arbetstillfällen, attraktion och påvisbar stabil värdeökning överlag.

I Bollnäs kommun har vi en entreprenöriell befolkning, ett växande näringsliv och ett marknadsläge som utifrån geografiska parametrar har framtiden för sig.

Det bekräftas av det vi idag kan se utifrån antalet anmälda till den ”starta eget företag” utbildning som precis startat upp i samarbete med näringslivet i vår kommun. 26 anmälda deltagare har precis som så många andra före dem, påbörjat sin resa till att så småningom kanske bli några av alla de som startar och driver egna företag som genererar sysselsättning och skatteintäkter.

Tillsammans siktar vi nu på en fortsatt god utveckling och önskar alla med visioner och ambitioner att förverkliga drömmar av olika slag, ett riktigt stort lycka till och ett riktigt bra 2024, vi finns på plats när ni behöver oss.

Peter Eriksson
Näringslivschef Bollnäs kommun

Sidinformation

Senast uppdaterad:
21 februari 2024 kl. 13.37