Nyhetsbrev oktober 2021

Vi på överförmyndarenheten vill med detta brev skriva några rader om vad som är aktuellt just nu, och samtidigt önska er en fortsatt trevlig höst!

Äntligen har samhället öppnats upp och vi kan börja återgå till normala rutiner. För oss innebär det bland annat att vi kan bjuda in till fysiska utbildningsträffar igen. Vi har nyligen haft en utbildning och en till är planerad den 2 december, se hemsidan för tid och plats.

Tipsa gärna vidare om du känner till någon som du tror kan vara intresserad av vad det innebär att vara god man/förvaltare.

Från och med den 1 november kommer vi att öppna vår reception två eftermiddagar i veckan mellan kl 13,30 - 15,30 för kortare drop-in ärenden såsom att t.ex hämta blanketter och dylikt. Till en början kommer vi att prova att ha öppet på måndag och onsdag eftermiddag, men då detta kan komma att ändras utefter vad det finns för behov så ber vi dig att titta på hemsidan för aktuella öppettider om du planerar att besöka oss.

För övriga besök behöver du även i fortsättningen boka ditt besök i förväg så att vi kan säkerställa att det finns någon på plats som kan ta emot dig på ett bra sätt.

Vi vill påminna dig om att använda resejournal/besöksjournal för att kunna styrka resor som du gjort i uppdraget. Om du begär milersättning för resor som gjorts inom ditt uppdrag så behöver du skicka med en resedagbok där du noterat datum, antal kilometer och syfte med resan.

Det har varit en påfrestande tid med pandemin, och många gode män/förvaltare har fått finna alternativa sätt för att kunna säkerställa att huvudmannen har det så bra som möjligt i de fall där det inte varit möjligt med fysiska besök. Vi har fått några ärenden om arvode prövade av Tingsrätten, som även de är av uppfattningen att fysiska besök inte kan ersättas av telefonsamtal. Har man som ställföreträdare inte besökt huvudmannen kan man heller inte få arvode för det då man inte fullgjort den delen av uppdraget

Vi vill tipsa om en webutbildning som finns på Kronofogdens hemsida som heter "Dela din kunskap". Det är en utbildning för den som möter människor som har eller riskerar att få ekonomiska problem.

Webbutbildning - Dela din kunskap på kronofogdens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om din huvudman blir delägare i ett dödsbo ska du se till att en bouppteckning upprättas (om du har delen "bevaka rätt" i ditt uppdrag). Bouppteckningen ska skickas till Skatteverket inom 4 månader efter dödsfallet, se information på Skatteverkets hemsida. När Skatteverket registrerat bouppteckningen ska en kopia skickas till överförmyndaren. Hör gärna av dig till oss när du får veta att din huvudman har del i ett dödsbo så att vi kan informera dig om vad som förväntas av dig från överförmyndarens sida.

Nu införs en bestämmelse om skyldighet för myndigheter att underrätta Skatteverket om det finns misstanke om att uppgifter i folkbokföringen är oriktiga eller ofullständiga.

Från den 18 juni 2021gäller en bestämmelse i 32 c § folkbokföringslagen om skyldighet för myndigheter att underrätta Skatteverket om det kan antas att en uppgift i folkbokföringen om en person som är eller har varit folkbokförd är oriktig eller ofullständig. Detta gäller också för överförmyndaren som är skyldig att anmäla detta till Skatteverket. Vi vill därför uppmana dig att se till att din huvudman är folkbokförd på rätt adress, och informera om att överförmyndaren är skyldig att anmäla till Skatteverket vid misstanke.

Som god man/förvaltare ska du inte bara bevaka din huvudmans rättigheter, utan även skyldigheter. Det kan till exempel handla om att anmäla till Försäkringskassan om din huvudman fått förändrad inkomst eller har tillräckligt mycket kapital så att förutsättningarna för att få olika bidrag (tex bostadsbidrag/bostadstillägg) ändras. Om detta inte uppmärksammas så kan huvudmannen bli återbetalningsskyldig vilket kan drabba denne hårt. Det kan också leda till att skadeståndskrav riktats mot gode mannen/förvaltaren.

Vi har fått kännedom om att Postkodlotteriet felaktigt har ändrat lottnummer för en del huvudmän i och med att ställföreträdaren anmält särskild postadress till Skatteverket. Detta har resulterat i att huvudmannen har fått lottnummer som är kopplade till ställföreträdarens adress. Var observant på om detta har hänt din huvudman och kontakta i sådant fall lotteriet för att rätta till felet.

Vi har fått in synpunkter från olika aktörer (boende, hemtjänst, Försäkringskassan mm) att man ofta saknar information om att det finns en ställföreträdare, vem det är och vilket uppdrag man har. Kom ihåg att meddela detta och visa ditt registerutdrag som du fått från överförmyndaren när du påbörjade ditt uppdrag eller om/när ditt uppdrag förändrats.

Om du behöver ta ut pengar från huvudmannens överförmyndarspärrade konto så behöver du ansöka om uttag hos överförmyndaren innan du har beställt vara eller tjänst. Syftet med överförmyndarens kontroll är att kunna ta ställning till om uttaget gagnar huvudmannen eller inte. Om överförmyndaren finner i sin utredning att uttag inte beviljas, så blir det i många fall krångligt t.ex om någon redan har utfört en tjänst eller beställt en vara kan det uppstå oklarheter om vem som är skyldig att betala.

När vi får in en ansökan om uttag från överförmyndarspärrat konto försöker vi handlägga den så snart som möjligt. Vi har som mål att påbörja handläggningen inom en vecka, men det kan gå olika snabbt beroende på hur komplett ansökan är och även hur arbetsbelastningen i övrigt ser ut, så tänk på att vara ute i god tid med din ansökan. Det överförmyndaren ska kontrollera och ta ställning till är bl.a följande:

  • Syfte med uttaget, styrks vid behov med skriftligt underlag.
  • Belopp som önskas tas ut.
  • Kontonummer och bank som pengarna ska tas ifrån och dit pengarna ska.
  • Ställföreträdarens underskrift och datum.
  • Huvudmannens samtycke, underskrift och datum (undantag för löpande levnadsomkostnader).
  • Om huvudmannen inte skrivit under ska "orsak till varför huvudmannens underskrift/samtycke inte kan inhämtas" vara ifyllt och bedömas om det är en skälig anledning.

Vid en ansökan som inte är underskriven av huvudmannen och rör ett uttag som inte gäller löpande levnadsomkostnader (dvs. nödvändiga kostnader så som hyra, el, försäkring, mat och ev fickpeng) krävs ett läkarintyg eller liknande som visar att huvudmannen inte förstår vad saken gäller. Om intyg saknas i akten, begärs kompletterande uppgifter om överförmyndaren inte har kännedom om huvudmannens hälsotillstånd.

Är köpet redan gjort och ställföreträdaren ansöker om uttag i efterhand innebär det att beslut måste tas på överförmyndarnämndens nästkommande sammanträde eftersom handläggare inte har delegation för att fatta sådant beslut.

Överförmyndaren kan/ska inte heller samtycka till uttag från konto som inte är överförmyndarspärrat eller om det rör sig om en överföring från ett spärrat konto till ett annat spärrat konto.

Tyck till om nyhetsbrevet

Vi vill gärna veta vad ni tycker om nyhetsbreven, är det något som ni uppskattar och har nytta av? Kom gärna med förslag på saker att ta upp, det kant.ex vara att du som ställföreträdare stött på ett problem eller något som ni skulle vilja veta mer om. Vi tar tacksamt emot tips, maila gärna till overformyndare@bollnas.se.

Överförmyndarens förhoppning är att man ska kunna använda nyhetsbreven som "uppslagsverk" och kunna gå tillbaka och läsa om olika saker. Vi har därför gjort en ändring på hemsidan där alla nyhetsbrev finns samlade, vi har lagt till sökord så att man lättare ska kunna få en överblick över vad respektive brev innehåller.

Vi behöver din hjälp

Som alltid är behovet av ställföreträdare stort. Vi blir glada om du tipsar vidare till vänner och bekanta som du tycker skulle passa som god man/förvaltare. Be dem kontakta oss, overformyndare@bollnas.se eller 0278-250 04 för mer information.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
15 mars 2022 kl. 13.04