Nyhetsbrev maj 2022

I det här brevet kan du bland annat läsa om följande: förklaring till överförmyndarens noteringar i årsräkningen, motivering på arvodesbeslut, arvode, skatt och arbetsgivaravgift, överförmyndarens samtycke till åtgärd, e-tjänster, långa handläggningstider hos myndigheter, digital redovisning, ställföreträdarutredningen, Tips: RFS godmanspodden, testamentsbanken, efterlevandeguiden, bostadstillägg till pensionärer.

Vi på överförmyndarenheten vill med detta brev skriva några rader om vad som är aktuellt just nu, och samtidigt önska er en fortsatt trevlig vår och sommar!

Tack för en värdefull insats!

Ni gode män/förvaltare utför ett mycket viktigt uppdrag och är till stor hjälp för de huvudmän som inte kan företräda sig själva.

På överförmyndarenheten är vi just nu inne i den mest intensiva perioden på året då vi granskar alla årsräkningar och beslutar om arvode. Vi har i skrivande stund granskat och arvoderat alla årsräkningar som skickades in i tid, dvs före 1 mars. Vi har med glädje noterat att många har skickat med resejournal, det har bidragit till en snabbare och mer rättssäker handläggning. Vi har också uppmärksammat att ni varit snabba med att skicka in underlag när vi har begärt kompletteringar, stort tack för det!

Nedan följer information från Överförmyndaren till er ställföreträdare med syfte att det ska bli lättare att göra rätt och förhoppningsvis ge en stabilare grund att stå på i uppdraget. En löpande kompetensutveckling som är användbar både för erfarna och lite nyare ställföreträdare, nu och längre fram i uppdraget. Denna gång blir det ett långt men matnyttigt Nyhetsbrev.

Noteringar från granskningsperioden

När vi granskar årsräkningarna så gör vi ibland noteringar om saker som vi har upptäckt och som vi vill att ni åtgärdar. För att ni lättare ska förstå varför vi gör dessa noteringar så vill vi förtydliga en del vanligt förekommande noteringar.

”Max 25 000 kr på transaktionskontot” och ”överförmyndarspärr saknas”

Varför får god man och förvaltare bara tillgång till ett konto (dispositionskontot) och där max 25 000 kr?

Föräldrabalkens 14 kap 8 § säger att: Pengar som har satts in hos bank eller kreditmarknadsföretag får tas ut endast efter samtycke från överförmyndaren.

Samtycke krävs dock inte vid uttag av:

  • ränta som är upplupen under innevarande och föregående år, eller
  • pengar som behöver hållas tillgängliga för den enskildes uppehälle eller vården av hans eller hennes egendom om den förordnade förmyndaren, gode mannen eller förvaltaren vid insättningen gjort förbehåll om att de får tas ut utan överförmyndarens samtycke.

Utifrån denna lydelse får god man och förvaltare ha dispositionsrätt på ett konto för att ombesörja vardagsutgifterna. För att komma åt resterande konton krävs överförmyndarens samtycke (överförmyndarspärrat).

De pengar som inte går åt till vardagsutgifter ska därför överföras till ett konto som är överförmyndarspärrat. Utifrån denna del i lagstiftningen har Överförmyndaren som sin tillsynsuppgift att se till att det inte finns för mycket pengar på dispositionskontot.

Som gräns har Överförmyndarnämnden beslutat 25 000 kr.

Kvittenser vid kortköp och uttag av kontanter som lämnas till huvudman/boende

En stor del i vår granskning handlar om att kontrollera så att huvudmannens pengar används till dennes nytta. Därför kontrollerar vi extra noga när det förekommer kontantuttag eller kortköp från god mans/förvaltares dispositionskonto. Följande gäller:

Kontantuttag från god mans/förvaltares dispositionskonto: det ska finnas mottagarkvittens, dvs vi behöver se att huvudmannen mottagit pengarna (huvudmannen själv kvitterar, eller om denne inte kan/förstår kan t.ex boendepersonal kvittera)

Kortköp från god mans/förvaltares dispositionskonto: det ska finnas mottagarkvittens, dvs vi behöver se att huvudmannen mottagit det som köpts (huvudmannen själv kvitterar, eller om denne inte kan/förstår kan t.ex boendepersonal kvittera)

Köp från god mans/förvaltares dispositionskonto som gjorts mot faktura: det ska framgå på fakturan att köpet är gjort i huvudmannens namn, alternativt leveransadress till huvudmannen.

Stor ”övrigt”-post på utgifter

I likhet med andra handlingar så finns det vissa formkrav gällande vad som ska finnas med i en årsräkning/sluträkning. Därför finns en del förtryckta rubriker och kategorier för bl.a inkomster och utgifter. När det gäller utgifter så har vi sett att en del ställföreträdare knappt fyller i något alls, utan skriver en stor klumpsumma märkt ”övrigt”. Om du har en övrigt-post ska denna specificeras i en bilaga till årsräkningen så att det tydligt framgår vad som ingår.

Övrig information från överförmyndaren

Arvodesbesluten

Vi vill påminna om att det på baksidan av arvodesbesluten står en motivering till det arvode som är beslutat, se även överförmyndarens ”arvodesprinciper” på hemsidan för ytterligare information.

Uttag av arvode samt inbetalning av skatt och arbetsgivaravgift till Skatteverket

Om det är din huvudman som ska betala arvodet till dig är det viktigt att du skickar in den förenklade arbetsgivardeklarationen och gör inbetalning av skatt och arbetsgivaravgift i rätt ordning för att undvika att huvudmannen drabbas av extra avgifter i form av kostnadsränta. Se exempel i bifogad bilaga.

Överförmyndarens samtycke till åtgärd

Vissa handlingar som du kan behöva utföra för din huvudmans räkning kräver samtycke från överförmyndaren. Exempel på sådana handlingar är:

  • uttag av spärrade bankmedel
  • köp, försäljning, inteckning och uthyrning av fast egendom, tomträtt och bostadsrätt
  • vissa placeringar i försäkringar, aktier och utlåning
  • upptagande av lån, borgen eller andra skuldförbindelser för den enskildes räkning
  • drivande av rörelse
  • vissa åtgärder i samband med dödsboförvaltning, bodelning eller skifte; ett praktiskt viktigt fall är vid arv som tillfaller huvudmannen – under sådana förhållanden ska vanligtvis en arvskifteshandling upprättas och tillsammans med bouppteckningen sändas till överförmyndarnämnden för granskning och godkännande.

Om du behöver vidta någon av ovanstående åtgärder för din huvudman så kontaktar du oss för att få mer information. Tillsammans med informationen så kommer du att få blanketten ”ansökan om överförmyndarens samtycke”. Det är viktigt att du fyller i blanketten noggrant och anger skälet till åtgärden, varför är det till din huvudmans bästa att åtgärden ska vidtas? Motivera. Ett exempel som handlar om försäljning av en fastighet är att du som ställföreträdare behöver tala om varför du anser att fastigheten ska säljas (t.ex huvudmannen har flyttat in på äldreboende och har ej råd med dubbla boendekostnader. Huvudmannen kommer inte att kunna flytta tillbaka till fastigheten på grund av sjukdom.)

E-tjänster

Överförmyndaren har lanserat några e-tjänster under våren, de som finns i dagsläget är

  • Intresseanmälan att bli god man/förvaltare
  • förfrågan om Förvaltarfrihetsbevis.

Vi kommer att jobba vidare för att öka antalet e-tjänster för att underlätta både för er och oss.

Digital redovisning – testprojekt med Aider

Intresset från er ställföreträdare för att testa digital redovisning har varit stort, och de flesta som anmält intresse är nu igång och använder programmet Aider för den löpande redovisningen. Vi ser med spänning fram emot att testa att ta emot de första digitala redovisningarna nästa år!

Tips om/från andra aktörer

Långa handläggningstider hos myndigheter (ansökan om merkostnadsersättning)

En del ställföreträdare har upplevt att det är långa handläggningstider hos bl.a Försäkringskassan när de ansöker om merkostnadsersättning för sin huvudman (för bl.a arvode till god man/förvaltare) Vi vill därför informera om att enligt 9 § förvaltnings-lagen ska ett ärende hos en myndighet handläggas så enkelt och snabbt som möjligt, så länge som kvaliteten i besluten inte eftersätts. Om ett ärende inte har avgjorts inom 6 månader kan man skriftligen begära att myndigheten ska avgöra ärendet enligt 12 § förvaltningslagen.

Merkostnadsersättning för hemtjänst

Om man är under 65 år och har hemtjänst kan det finnas möjlighet att ansöka om merkostnadsersättning för kostnaden.

RFS projekt ”rätt att delta – med hjälp av ställföreträdare”

RFS (Riksförbundet för frivilliga samhällsarbetare) driver ett projekt med fokus på delaktighet. Syftet med projektet är att bidra till stärkt samarbete och delaktighet mellan huvudmän och ställföreträdare. Som en del i projektet har de startat godmanspodden och de planerar även för två webutbildningar under hösten. Se mer information på rfs.se

Förvaring av viktiga handlingar, t.ex testamenten

Eftersom en del banker slutar med bankfack så vill vi tipsa om att det finns andra möjligheter för förvaring av exempelvis testamenten. Ett exempel på en aktör som tillhandahåller sådan tjänst är testamentsbanken, www.testamentsbanken.se

Efterlevandeguiden

Försäkringskassan, Skatteverket och Pensionsmyndigheten har tillsammans skapat efterlevandeguiden (www.efterlevandeguiden.se). Där har man samlat information och checklistor mm som kan vara till hjälp för den som förlorat någon nära då det är många saker som behöver göras i samband med dödsfall.

Bostadstillägg till pensionärer

Pensionsmyndigheten har bett om hjälp att sprida information om bostadstillägg till pensionärer. Det kan finnas möjlighet att ansöka om bostadstillägg, ett skattefritt tillägg till pensionen. Gå in på www.pensionsmyndigheten.se för att läsa mer om detta och för att se om din huvudman har rätt till detta bidrag. Se även bifogad bilaga

Vad händer med ställföreträdarutredningen?

I nyhetsbrev från maj 2021 informerade vi att regeringen beslutat att en översyn av reglerna om gode män och förvaltare skulle göras. I förslaget från utredarna som lämnades till Justitie- och migrationsministern föreslog man succesiva lagändringar som skulle träda i kraft med början under 2023. Justitiedepartementet har nu kommit med beskedet att förslagen behöver analyseras noga och därefter kommer regeringen ta ställning till vilka förändringar i lagstiftningen som bör genomföras. Detta kommer att bli en fråga för nästa mandatperiod, och det finns i nuläget ingen tidsplan som de kan dela med sig av.

Tyck till om nyhetsbrevet

Vi vill gärna veta vad ni tycker om nyhetsbreven, är det något som ni uppskattar och har nytta av? Kom gärna med förslag på saker att ta upp, det kant.ex vara att du som ställföreträdare stött på ett problem eller något som ni skulle vilja veta mer om. Vi tar tacksamt emot tips, maila gärna till overformyndare@bollnas.se.

Överförmyndarens förhoppning är att man ska kunna använda nyhetsbreven som "uppslagsverk" och kunna gå tillbaka och läsa om olika saker. Vi har därför gjort en ändring på hemsidan där alla nyhetsbrev finns samlade, vi har lagt till sökord så att man lättare ska kunna få en överblick över vad respektive brev innehåller.

Vi behöver din hjälp

Som alltid är behovet av ställföreträdare stort. Vi blir glada om du tipsar vidare till vänner och bekanta som du tycker skulle passa som god man/förvaltare. Be dem kontakta oss, overformyndare@bollnas.se eller 0278-250 04 för mer information.

Nyhetsbrevet skickas endast ut via e-post, så vi vill gärna att ni meddelar er e-postadress till oss. Nyhetsbrevet finns även att läsa på denna sida.

Hälsningar Överförmyndarenheten Bollnäs, Ljusdal, Ovanåker

Sidinformation

Senast uppdaterad:
25 november 2022 kl. 11.35