Många ville vara med och påverka Kilafors framtid

Flygbild över Kilafors tätort.

Flygbild över Kilafors tätort.

I början av hösten bad vi om invånarnas önskemål, prioriteringar och synpunkter om framtiden för Kilafors och närliggande områden. Nu har vi sammanställt svaren som är otroligt viktiga för oss i arbetet med att ta fram en fördjupad översiktsplan för Kilafors.

– Stort tack till alla som har tagit sig tid att lämna synpunkter, det är precis vad vi är ute efter! Många som har svarat på enkäten har verkligen tagit sig tid och svarat ingående. Det har gett oss en betydligt större förståelse, mer kunskap och nya infallsvinklar som vi kommer att använda i det fortsatta arbetet med den fördjupade översiktsplanen för Kilafors, säger planarkitekt Louise Säfström.

Totalt fick vi 223 svar på enkäten. Cirka 64% av de som svarade på enkäten är kvinnor och cirka 70% är i åldern 31–65 år.

– Detta är för oss glädjande då vi nått ett brett åldersspann och därmed fått ta del av många olika synvinklar och behov, fortsätter Louise.

Vi har valt ut tre enkätsvar som vi anser vara de bästa. De belönas med Bollnäscheckar. De är kontaktade via e-post.

Vad händer nu?

Vi kommer under det kommande året att fortsätta att arbeta med att fram ett förslag till en fördjupad översiktsplan som ska samrådas med invånarna i Kilafors. Vi vet i nuläget inte när i tid vi kan samråda ett färdigt förslag till den fördjupade översiktsplanen. Efter samrådet kommer förslaget att bearbetas och ställas ut för granskning för att sedan antas av kommunfullmäktige.

I dokumentet Fördjupad översiktsplan för Kilafors-redogörelse av medborgarenkäten finns en sammanfattning och kommentarer till enkätfrågorna.

Diskussionsforum

I en av frågorna undrade vi om det fanns intresse av att delta i ett diskussionsforum kring den fördjupade översiktsplanen för Kilafors. I dagsläget hindrar pandemin oss från att kunna anordna det på ett säkert sätt. Men vi hoppas ändå att vi ska kunna fortsätta arbetet tillsammans med er Kilaforsbor när tiderna är mer som vanligt igen. Vi ber dig som anmält intresse att ändå hålla koll på e-posten.

Relaterade artiklar

Fler nyheter från Bollnäs kommun

Sidinformation

Senast uppdaterad:
9 mars 2023 kl. 13.57