Ett steg närmare en cirkulationsplats vid stadshuskorsningen

Stadshuskorsningen i Bollnäs.

Idag har både Region Gävleborgs hållbarhetsnämnd och Bollnäs kommuns kommunstyrelse beslutat att godkänna ett medfinansieringsavtal som möjliggör en ny cirkulationsplats på väg 83 vid stadshuskorsningen i Bollnäs. Satsningen görs för att förbättra trafiksäkerheten och framkomlighet i korsningen.

– Det känns väldigt bra att vi gemensamt kommit till beslut om ett medfinansieringsavtal. Att bygga en cirkulationsplats vid stadshuskorsningen är och har under många år varit en central fråga för Bollnäs och för den fortsatta utvecklingen av staden. Den är också en avgörande pusselbit för den satsning Bollnäs kommun gör på busslinjenätet. Vi ser gärna att ombyggnationen sker så snart som möjligt, säger Bollnäs kommuns kommunalråd Marie Centerwall (S).

Varför byggs korsningen om till en cirkulationsplats?

Trafikmängden på väg 83 och anslutande vägar har ökat med åren vilket gör att det periodvis uppstår trängsel utmed väg 83 som sträcker sig genom centrala Bollnäs. Dessutom är stadshuskorsningen en av Bollnäs mest olycksdrabbade. En cirkulationsplats vid stadshuskorsningen leder till både bättre trafikflöden samt ökar trafiksäkerheten markant. Bättre trafikflöden bidrar i sin tur till att förbättra och öka det kollektiva resandet genom att förkorta restiden för bussar och skapa en bättre tillgänglighet till Bollnäs resecentrum och stadskärna.

Medfinansieringsavtalet är en milstolpe

Bollnäs kommun har tillsammans med X-trafik sedan 2018 arbetat med projektet ”Hållbara resor i Bollnäs” som möjliggör ett nytt tillgängligare stadslinjenät. När projektet är klart 2026 har Bollnäs kommun byggt Sveriges bästa resecentrum i centrala Bollnäs, en ny bussgata mellan Brånan och Björktjära, ett tjugotal nya tillgänglighetsanpassade och bekväma busshållplatser samt 2,5 kilometer ny gång- och cykelväg i Bollnäs stad. Att stadshuskorsningen byggs om till en cirkulationsplats är grundläggande del i det arbetet och därför ses det beslutade medfinansieringsavtalet som en viktig milstolpe.

– Jag är glad att vi nu kan börja använda oss av vår nya länsplan för infrastruktur. Region Gävleborg har idag beslutat om att medfinansiera byggnationen av en ny cirkulationsplats i Bollnäs. Cirkulationsplatsen kommer innebära förbättrad framkomlighet för bil- och busstrafik på väg 83, ökad trafiksäkerhet samt minskad miljöpåverkan. Det är viktigt att satsa på våra länsvägar där det på sina håll finns stora behov och brister, berättar Fredrik Åberg Jönsson (V).

När byggs cirkulationsplatsen?

Enligt Trafikverkets preliminära tidsplan för byggnation av cirkulationsplatsen ska en vägplan tas fram 2024-2026 och bygghandlingar skrivas 2026-2027 samt att produktion kommer att ske 2027-2028. Bollnäs kommun har gjort stora delar av planeringsarbetet redan vilket gör att det finns förhoppningar om att byggnationen av stadshuskorsningen kan ske tidigare än vad den preliminära tidplanen säger.

Vad har gjorts hittills?

Redan 2011 började Bollnäs kommun på allvar lyfta problemen med Bollnäs genomfarter. Bollnäs kommun har sedan dess tagit ett stort ansvar för att driva processen framåt genom en regelbunden dialog med Trafikverket, Region Gävleborg och X-trafik. Bollnäs kommun har även bekostat bland annat trafikutredningar, förslag till korsningsutformning och trafiksimuleringar samt tagit fram en detaljplan för stadshuskorsningen som kan ligga till grund för Trafikverkets fortsatta arbete i projektet.

Kostnader och fördelning

Bollnäs kommun finansierar 70 procent och Region Gävleborg 30 procent av kostnaderna för utförandet via länstransportplanens trafiksäkerhets- och kollektivtrafikspott. Den kalkylerade kostnaden för projektet är idag cirka 42 miljoner kronor, av dessa finansierar Bollnäs kommun 31 miljoner och Region Gävleborg 11 miljoner. Trafikverket kommer att vara den aktör som utför projektet.

Varför står Bollnäs kommun den största kostnaden?

Bedömningen är att Bollnäs kommun har störst nytta av att korsningen byggs om till en cirkulationsplats. Bollnäs kommun äger dessutom samtliga anslutande vägar. För Region Gävleborg handlar det om att nå målen med att förbättra och öka det kollektiva resandet genom att förkorta restiden för bussar och skapa en bättre tillgänglighet till Bollnäs resecentrum och stadskärna.

Det finns även tidigare artiklar att läsa om stadshuskorsningen.

Nedan ser du en ritning över den tilltänkta cirkulationsplatsen.

Ritning av cirkulationsplats.

Relaterade artiklar

Fler nyheter från Bollnäs kommun

Sidinformation

Senast uppdaterad:
9 mars 2023 kl. 13.14