Åtgärdsplan för särskilda boenden

Inspektionen för vård- och omsorg, Ivo, har gjort en nationell undersökning och tillsyn av medicinsk vård och behandling vid särskilda boenden.

Ivo konstaterar att det finns brister, bland annat kunskaper i svenska språket, läkemedelshanteringen och dokumentation har brister, samt att vården i livets slutskede, den palliativa vården, inte sker enligt gällande regelverk. Ivo uppmanar nu kommuner, där i bland Bollnäs kommun att redovisa vilka förbättringsåtgärder som har genomförts, vilka som pågår nu och vilka åtgärder som planeras.

Socialförvaltningen arbetar med en åtgärdsplan för att komma tillrätta med bristerna. När det gäller den palliativa vården, visar statistik från det nationella kvalitetsregistret Svenska palliativregistret att Bollnäs kommun har goda siffror som tyder på att kommunen jobbar i rätt riktning.

Vi tar Ivo:s tillsyn på största allvar och lägger stor vikt vid att fortsätta vårt förbättringsarbete. Jag känner mig trygg med det arbete som sker inom det palliativa arbetet och med de planerade åtgärderna i verksamheten som rör rekrytering och språkstödjare, säger Erika Engberg (S), ordförande i socialnämnden.

Förvaltningen jobbar nu vidare med åtgärdsplanen och kommer att säkerställa uppföljningen så att de planerade åtgärderna når avsett resultat.

Kommunen har en bra och kontinuerlig samverkan med hälsocentralerna, där bland annat uppföljning av läkarmedverkan är en återkommande punkt på agendan, berättar Christina Lans, verksamhetschef Förebyggande och hälsa inom socialförvaltningen, som också säger att kommunen har goda resultat jämfört med riket när det gäller regelbunden läkemedelsuppföljning inom särskilda boenden.

Bollnäs kommun har 90 % utbildade undersköterskor inom särskilt boende och det känns tryggt att den medicinska bedömningen görs av legitimerad personal och att det finns en kontinuitet i arbetet säger Erika Engberg.

Precis som övriga landet så har kommunen en utmaning med att kunna rekrytera rätt kompetens som behärskar svenska språket i tillräcklig omfattning.

Vi planerar och har en strategi för arbete med språkstödjare. Idag finns redan språkstödjare i verksamheten, under våren utbildas dessutom ytterligare två personer som i sin tur ska utbilda fler språkstödjare. Det kommer att ge positiva resultat för verksamheterna inom särskilt boende, säger Christina Lans.


Fler nyheter från Bollnäs kommun

Sidinformation

Senast uppdaterad:
5 oktober 2023 kl. 12.34