Granskning av hemtjänstens verksamheter

En ny rapport visar att det finns skillnader i hur de olika hemtjänstgrupperna arbetar i Bollnäs kommun, bland annat när det gäller insats- och personalplanering. Det finns också en betydande skillnad mellan beviljad tid från handläggare och utförda timmar hos brukaren, som överskrider den beviljade tiden. Det saknas även tydliga styrdokument över hur hemtjänstverksamheten ska drivas.

Under förra året beställde socialförvaltningen i Bollnäs kommun en genomlysning av hemtjänstens verksamheter. Syftet med genomlysningen var att få en samlad överblick över verksamheten och de utvecklingsområden som finns. Den fördjupade analysen är en fortsättning på de analysunderlag socialnämnden tidigare tagit fram för att kunna planera och leda verksamheten framåt.

Rapporten bekräftade mycket av det vi redan vet idag. Socialnämnden behöver bli tydligare med vad som ingår i hemtjänstuppdraget och hur begreppet skälig levnadsnivå ska tolkas i Bollnäs kopplat till just insatser i ordinärt boende, det vill säga en tydligare uttryckt ambitionsnivå säger Anna-Stina Lundin, förvaltningschef, socialförvaltningen.

Hemtjänsten är en komplex verksamhet att planera rent logistiskt med behov som kan förändras, ibland timme för timme. Detta kräver bra planeringssystem för att säkerställa att beviljat stöd verkligen når den enskilde och att schemaläggningen uppfyller arbetsrättsliga och arbetsmiljömässiga krav.

Viktigast av allt är att de som ansöker om hemtjänst verkligen får det stöd de har rätt till och biståndsbedömningen är rättssäker, att beviljat bistånd utifrån en behovsutredning faktiskt verkställs och att det finns en tydlig koppling mellan det som beslutas och det som sedan utförs hemma hos brukaren säger Erika Engberg (S), ordförande i socialnämnden.

I allt omvårdnadsarbete måste det finnas ett utrymme för enskilda att vara delaktiga och kunna påverka hur det beviljade stödet skall utformas och i Bollnäs har vi många utbildade undersköterskor, som tillsammans med brukaren, planerar genomförandet säger Anna-Stina Lundin och fortsätter:

Vi behöver fortsätta arbetet med att se över roller i organisationen så att undersköterskor, administratörer och chefer är trygga i sina roller och gör rätt saker. Den demografiska utvecklingen med allt fler äldre ställer stora krav på att resurser i hemtjänsten i form av pengar och personal används på bästa sätt.

Rapporter som tidigare presenterats är: ”Förväntad utveckling inom äldre- och funktionshinderomsorgen fram till 2036” och analysrapporten ”Kostnad per brukare”.


Fler nyheter från Bollnäs kommun

Sidinformation

Senast uppdaterad:
5 oktober 2023 kl. 12.33