Att resa hållbart - gör skillnad med små förändringar

Nästan en tredjedel av Sveriges totala växthusgasutsläpp kommer från inrikestransporter. Tillsammans har vi en stor möjlighet att minska utsläppen genom att ställa om till hållbara resor.

Världens ledare har genom Agenda 2030 och de Globala målen tillsammans satt upp mål för att lösa klimatkrisen, bland annat genom att tillgängliggöra hållbara transportsystem för alla.

Vad menas egentligen med hållbara resor?

Att resa hållbart innebär att man utför nödvändiga resor på ett effektivt sätt utifrån de förutsättningar man har. Det kan till exempel vara att cykla istället för att ta bilen, eller åka kollektivt till och från arbetet.

Varför ska jag resa hållbart?

Att resor med fossila bränslen bidrar till klimatförändringarna genom utsläpp av växthusgaser vet de allra flesta. Transporter släpper också ut gaser och partiklar som både kan orsaka försurning och övergödning i vatten, skog och marker. Hälsan hos djur och människor kan skadas genom irritation i luftvägarna och lungorna, samt att bullernivåerna från trafiken leder till ökad stress. Genom att exempelvis minska antalet bilresor kan folkhälsan gynnas utifrån bland annat hälso- och ekonomiska aspekter. Exempelvis kan en bussresa bidra till en ökad andel vardagsmotion, minska förorenande luftpartiklar, sänka bullernivåer och resekostnaderna.

Att fundera kring inför en resa

  • Måste resan genomföras eller kan du lösa ditt ärende digitalt eller på plats?
  • Måste resan göras med bil? Kan du gå, cykla eller resa kollektivt i stället?
  • Om resan måste göras med bil, kan du kombinera sträckan med att åka kollektivt en viss del?
  • Kan antalet resor reduceras genom att flera ärenden genomförs under en och samma resa?
  • Finns det möjlighet att samåka?

Att resa hållbart innebär inte att sluta resa, utan att resa mer effektivt.

Jag åker redan hållbart, kan jag bidra på annat sätt?

Du kan också påverka genom att prata om hållbara resor med din omgivning och på din arbetsplats. Företag kan exempelvis anta Transportutmaningen Länk till annan webbplats. och se över möjligheterna för trygga cykelparkeringar och bli en cykelvänlig arbetsplats Länk till annan webbplats..

Bollnäs kommun - en del av europeiska mobilitetsveckan

Europeiska mobilitetsveckan är ett europeiskt initiativ för att underlätta och uppmuntra till hållbara resor och transporter. Kommuner planera och utforma egna aktiviteter som exempelvis kan handla om kollektivtrafik, gång och cykel, resfria möten, samåkning, bilpooler, sparsam körning och trafikplanering för attraktiva tätorter.

Läs mer på trafikverkets webbplats Länk till annan webbplats. eller på den officiella hemsidan för European mobility week Länk till annan webbplats..


Fler nyheter från Bollnäs kommun

Sidinformation

Senast uppdaterad:
5 oktober 2023 kl. 10.40