Bollnäs kommun följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer gällande Covid-19.
Mer information om coronaviruset i Bollnäs kommun.

Ändamål - syfte - inriktning
Att i enlighet med stadgarna i Engströmska Minnestiftelsen och Stiftelsen Märta Jonssons Minnesfond främja ungdoms utbildning och andra fostrande och undervisningsfrämjande ändamål.

Stipendiebelopp
Donationsrådet föreslår årligen om stipendiernas storlek för följande utbildningskriterier:

Universitet- och högskoleutbildning utom Norden.


Universitet- och högskoleutbildning inom Norden.


Gymnasieutbildning, kommunal/statlig vuxenutbildning samt folkhögskole-
utbildning utanför Hälsingland.

Gymnasieutbildning, kommunal/statlig vuxenutbildning samt folkhögskole-
utbildning inom Hälsingland.


Vilka kan söka
Studerande som är folkbokförd (mantalsskriven) inom Arbrå förutvarande kommun.

För universitet- och högskoleutbildning gäller att den studerande skall ha varit folkbokförd (mantalsskriven) inom Arbrå förutvarande kommun, när studierna påbörjades.

Studerande från Undersviks församling får stipendier ur Engströmska Minnes-stiftelsen och studerande från Arbrå församling ur Stiftelsen Märta Jonssons Minnesfond eller Engströmska Minnesstiftelsen.

Stipendierna för universitet- och högskoleutbildning gäller såväl hel- som deltidsstudier, dock minst halvtid.

Ansökan
Ansökan skall göras på särskild blankett och vara Arbrå Donationsråd, Bollnäs kommun, 821 80 Bollnäs tillhanda senast den 31/12.

Ansökan skall avse hela läsåret (höst- och vårtermin innevarande läsår).


Till ansökan skall alltid bifogas studieintyg från läroanstalten.

Ofullständigt ifylld ansökan löper risk att ej behandlas.

Utbetalning
Sedan ansökan behandlats av donationsrådet överlämnas rådets handläggning och förslag till respektive fondstyrelse/nämnd för slutgiltigt beslut. Härefter sker omgående utbetalning.

Avslag på ansökan bekräftas med protokollsutdrag från donationsrådet till sökanden.

Återbetalning
Om studierna ej fullföljs och stipendium beviljats och utbetalats, skall detta återbetalas av sökanden.

Upplysningar
Ytterligare upplysningar lämnas av donationsrådets sekreterare Ulf Arbinger på tel 0278-413 35 eller 070-327 55 18