Inomhusmiljöproblem på Rengsjö skola

Efter att Anticimex gjort en omfattande besiktning av lokalerna på Rengsjö skola har det framkommit att det finns inomhusmiljöproblem där.

Vår bedömning är att de ämnen som provtagits kan ge hälsobesvär och är oönskade i inomhusmiljö. De behöver därför elimineras, även om ämnenas omfattning var för sig, inte innebär en hälsorisk.

– I och med det har vi som ett första steg tillsatt en grupp som utreder frågan vidare. När lokalerna är tomma i samband med sommarlovet kommer vi att utreda inomhusmiljön på ett djupare plan för att få en bättre uppfattning om hur omfattande problemen är samt kostnader för att sanera byggnaden, säger Johan Englund, chef för teknik, service och fritidsförvaltningen.

Vi är ålagda att senast den 1 april 2024 inkomma med en skriftlig åtgärds- och tidsplan för att redovisa hur verksamheten kommer att bedrivas för att säkerställa elevernas hälsa.

– Inomhusmiljön är viktig för barnens och medarbetarnas hälsa och välbefinnande. Det är särskilt viktigt att värna om miljöer som barn vistas i eftersom de är att betrakta som en extra känslig grupp. Om det visar sig att åtgärderna kräver en större insats kan konsekvensen bli att elever och personal temporärt flyttas till den nybyggda Renshammarskolan i samband med terminsstart i höst, säger Lena Hanberg, chef på barn- och utbildningsförvaltningen.

Inomhusmiljön på Rengsjö skola har utretts tidigare men inget prov har varit alarmerande högt. De problem som Anticimex utredningar visade då åtgärdades omedelbart. Bland annat byttes taket ut 2018 då det läckt in vatten. Utifrån den senaste rapporten från Anticimex har vi åter igen börjat arbeta med vissa åtgärder.

Rengsjö skola rustades 2009.

Frågor och svar

Efter att Anticimex gjort en omfattande besiktning har det framkommit att det finns inomhusmiljöproblem som kan visa sig vara fuktskador och mikrobiell tillväxt i Rengsjö skola. Vår bedömning är att de ämnen som provtagits kan ge hälsobesvär och är oönskade i inomhusmiljö. De behöver därför elimineras, även om ämnenas omfattning var för sig, inte innebär en hälsorisk.

Att regelbundet vistas i byggnader med fuktproblem kan utgöra en olägenhet för människors hälsa. Risken för luftvägsinfektioner och besvär i övre och nedre luftvägarna, som hosta och väsande andning kan öka. Personer som har astma kan få mer besvär och personer med allergi kan påverkas negativt.

Enligt miljöbalken ska alla som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd ska utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller åtgärden medför olägenhet för människors hälsa. I och med det har vi som ett första steg tillsatt en grupp som utreder frågan vidare samt förbereder en eventuell flytt.

Vi har följt det här noggrant och vissa elever har upplevt symtom, varav en har mycket reaktioner. Vi har ett arbetsgivaransvar för vår personal och därför har Företagshälsovården nyligen gjort en utredning runt personalen på skolan. Den visar att de flesta i personalen upplever symtom.

Elever och lärare upplever symtom som kliande ögon, hudrodnad, huvudvärk, heshet med mera.

Inomhusmiljön på Rengsjö skola har utretts tidigare men inget prov har varit alarmerande högt. De åtgärder som Anticimex rekommenderat oss har åtgärdats omedelbart. Bland annat byttes taket ut 2018 då det läckt in vatten. Efter att takbytet och saneringsarbetet hade utförts upplevde personal inte längre problem, förrän nu. Utifrån den senaste rapporten från Anticimex har vi åter igen börjat arbeta med vissa åtgärder.

Personalens upplevda inomhusproblemen är bland annat i ett omklädningsrum, personalutrymmen, köket och i vissa vissa klassrum.

Renshammarskolan är den som är närmast för eleverna. Det finns också 150 lediga platser på Renshammarskolan vilket stämmer väl överens med antalet elever på Rengsjö skola. Ett alternativ hade varit att temporärt flytta eleverna till lokalerna på Heden där eleverna på Rensbackens skola varit i väntan på att nya Renshammarskolan står klar. Vi tycker att det bästa är att erbjuda lokaler som är en ny, modern skola med lokaler som är optimalt anpassade efter verksamheten, med miljöer som främjar barns lärande – oavsett behov.

När lokalerna är tomma under sommarlovet kommer vi att utreda inomhusmiljön vidare på ett djupare plan för att få en uppfattning om hur omfattande problemen är samt kostnader för åtgärder av problemen.

Vi litar på miljöinspektörens bedömning och kommer att ta fram en plan innan 1 april. Utredningen visar inte att vi akut behöver utrymma lokalerna.

Efter en sammanvägning av samtliga relevanta omständigheter, där hänsyn även bör tas till känsliga personer har vi bedömt att de ämnen som provtagits kan ge hälsobesvär och är oönskade i inomhusmiljö. De behöver därför elimineras, även om ämnenas omfattning var för sig, inte innebär en hälsorisk. Vi bedömer dock utifrån utredningen att det är olämpligt att barn vistas i lokalerna över tid. Beroende på resultatet av sommarens utredning kommer vi ta fram olika åtgärdsförslag. Om det visar sig att åtgärderna kräver en större insats kan konsekvensen bli att elever och personal temporärt förflyttas till den nybyggda Renshammarskolan i samband med terminsstart i höst.

Det kan vi inte svara på i nuläget. Det beror på vad vilka åtgärder som krävs för att sanera byggnaden.

Om en elev vill byta skola är det fritt fram för vårdnadshavarna att ansöka om att byta skola åt sitt barn.

Rektor tillsammans med Utbildningskontoret tittar just nu på olika lösningar för sommarfritids om det inte blir möjligt för verksamheten att vara i skolbyggnaden hela eller delar av sommaren.

En eventuell nedläggning av skolan är inte aktuell i nuläget. Ett sådant möjligt beslut tas i så fall av barn- och utbildningsnämnden, bland annat utifrån resultatet av utredningen, vilken omfattning problemen består av, demografiska parametrar och ekonomiska prioriteringar.

Fler nyheter från Bollnäs kommun

Sidinformation

Senast uppdaterad:
27 mars 2024 kl. 11.41