Bollnäs kommuns krisberedskap förstärks med nytt program

Fotograf: Andreas Engh

För att vara redo för kriser behöver vi arbeta aktivt innan, under och efter en händelse. Det handlar om att kontinuerligt bygga upp förmågan att förebygga och hantera problem. Ett nytt program för Bollnäs kommuns krisberedskap har därför tagits fram och godkänts av kommunfullmäktige gällande perioden 2024-2026.

Det är viktigt att vi har en uppdaterad och robust organisation för att kunna möta oförutsedda händelser. Det är särskilt angeläget när vi kollar på dagens världsläge säger kommunstyrelsens ordförande Abdullahi Cadaani (S).

Det nya programmet för Bollnäs kommuns krisberedskap för perioden 2024-2026 är utformat för att:

  • Minska risker för och konsekvenserna av oönskade händelser som kan skapa samhällsstörningar och/eller kris för Bollnäs kommun.
  • Värna om liv och hälsa för de som bor, vistas och verkar i Bollnäs kommun.
  • Värna om grundläggande värden; demokrati, rättssäkerhet och mänskliga fri- och rättigheter.
  • Upprätthålla Bollnäs kommuns funktionalitet oavsett vad som inträffar.
  • Hindra eller begränsa skador på egendom och miljö.

De övergripande målen för Bollnäs kommun utgår från de övergripande målen för Sveriges säkerhet och samhällets krisberedskap.

Bollnäs kommuns ansvar vid en kris

Bollnäs kommun ansvarar för att en fungerande samverkan finns med civilsamhället, näringslivet och allmänheten inom kommunens geografiska område i frågor som rör krisberedskap. Ansvaret innebär att vi ska verka för och samordna olika aktörer, bland annat de som bedriver samhällsviktig verksamhet för att vara redo vid en extraordinär händelse.

I ansvaret ingår även att informationen till allmänheten samordnas och att aktuella lägesbilder sammanställs före, under och efter en extraordinär händelse.

Kris- och säkerhetsenheten i Bollnäs kommun kommer att bjuda in ett stort antal företagare och organisationer till en informationsdag under våren. Det blir en uppstart på ett bredare samarbete mellan många viktiga aktörer i kommunen där viktiga områden och ansvar vid en kris kommer belysas.

På sidan Kris och beredskap kan du läsa mer om våra informationskanaler vid kris, relevanta webbsidor och hur du själv kan agera vid en kris.

Fler nyheter från Bollnäs kommun

Sidinformation

Senast uppdaterad:
29 februari 2024 kl. 10.46