Vi storsatsar på Ren!

Collage med en rondell på Ren och kommunalråden

I takt med att allt fler vill flytta hit, och allt fler vill bo kvar, behöver Bollnäs växa! Därför storsatsar vi nu på området Ren. Det handlar om skolor, bostäder, etableringsmöjligheter för företag och förbättrad infrastruktur.

Behovet av bostäder i Bollnäs har ökat, inte minst behovet av villatomter. Därför planlägger vi nu ett område för villatomter på Ren. Området i fråga ligger öster om Örsängesvägen och marken ägs i nuläget av Bollnäs kommun. På området har vi möjliggjort för ett 60-tal villatomter och ett område för radhus alternativt villatomter.

- Jag är stolt och glad över att vi är handlingskraftiga och kan erbjuda så många byggklara tomter i ett attraktivt och efterfrågat läge. Förutom att vi möjliggör för många familjer att bygga sina framtida hem innebär det i förlängningen att fler kan flytta till Bollnäs - fler invånare i sin tur leder till ökad tillväxt, säger Marie Centerwall (S), kommunalråd.

Därför satsar vi på Ren!

Att satsa på fler villatomter på Ren är en självklarhet med tanke på det utbud som finns i närheten. Inom ett avstånd på cirka 700 meter finns servicefunktioner såsom dagligvaruhandel och postombud. Med endast tre kilometer till centrum är det dessutom nära till affärer, restauranger och resecentrum. Att färdas till och från Ren är smidigt med tanke på att det att det finns en belyst gång- och cykelbana, stadsbussarna trafikerar området och dessutom går täta avgångar med linje 100 längs riksväg 50 i närheten. Vi har även en ambition att från 2022 ska stadsbussarna åka nya linjer med ökad turtäthet. Det innebär att en linjesträcka skulle gå mellan Ren-centrum-Heden och att bussen förhoppningsvis ska gå var 20:e minut. De snabbare turerna ska få fler resenärer att välja alternativet att åka kollektivt. Vi har dessutom restaurerat samtliga busshållplatser på Ren med väderskydd och satt upp några nya för att satsa på kollektivtrafiken och bättre tillgänglighet.

- Vår ambition är att i Bollnäs ska det vara enkelt att färdas mellan boende, arbete och fritid. Det ställer höga krav på infrastrukturen och vi arbetar aktivt för att fler ska välja att resa kollektivt. Det gläder mig att pendlingsmöjligheterna till och från Ren är så bra, det skapar goda förutsättningar för att våra invånare ska ställa om till ett mer hållbara färdsätt, säger Britt-Marie Rosenqvist (MP), gruppledare för Miljöpartiet.

I och med att vi erbjuder så många nya villatomter räknar vi med att invånarantalet på Ren kommer öka i takt med att husen byggs och människor flyttar in. Med fler familjer beräknar vi att det även leder till ett ökat elevantal vilket gör att vi måste se till att det finns en bra skola i närområdet.

Vi bygger en ny skola på Ren

Kommunfullmäktige beslöt nyligen att avsätta pengar för att bygga en helt ny och modern skola vid området Höghammar på Ren. Sedan ett par år har vi haft ett ökat elevantal i samband med att Bollnäs befolkning växer, vilket lett till att eleverna är fördelade på två olika skolor, beroende på årskurs. Vi vill samla alla elever på en och samma skola. Den nya skolbyggnaden vid Höghammar kommer rymma alla elever. Samtidigt kan närliggande lokaler utnyttjas på ett effektivt sätt. Bland annat kommer gymnasiesärskolans befintliga kök och matsal delas av de båda skolorna och som grädde på moset finns det redan utmärkta lokaler för idrottslektioner i Höghammarhallen.

– En ny skola är en stor tillväxtfaktor för Bollnäs kommun. Att vi förutom fler boendemöjligheter kommer kunna erbjuda en modern skola med optimala lärandemiljöer gör att fler ges möjlighet att flytta hit, säger Åsa Äng Eriksson (M), ordförande i Barn- och utbildningsnämnden.

Den nya skolan står färdig inom de närmaste åren.

Förskolan redo för fler barn

I nära anslutning till det nya villaområdet ligger Örsängets förskola som har platser för barn i åldrarna 1-5 år. Vi har förberett så att förskolan har potential att utvecklas och utökas för att kunna ta emot fler barn i samband med att barnfamiljer flyttar till Ren.

Höghammargymnasiet expanderar

Till hösten förlägger Hälsinglands Utbildningsförbund ytterligare en utbildning vid Höghammargymnasiet; programmet Skog, mark och djur. Inför det kommer ombyggnationer vid Höghammargymnasiet att göras i sommar.

Vi höjer trafiksäkerheten

Under förra året tog vi ett helhetsgrepp för att trafiksäkra Virvelvägen och Örsängesvägen på Ren. Vi smalnade av gatan för att sänka hastigheten på fordonen och så byggde en helt ny gång- och cykelväg utmed sträckan. Vi byggde även en rondell vid vägsträckan vid ett av bostadsområdena och den intilliggande förskolan. Som vi redan berättat om kommer rondellen att utsmyckas med hjälp av barnen på Fiskens förskola.

I samband med att vi bygger Sveriges bästa resecentrum kommer vi i sommar att bygga en ny gång- och cykelväg som knyter ihop resecentrum med gång- och cykelvägnätet till Ren. Det innebär tryggare och snabbare skolvägar för barn som till fots eller med cykel tar sig från Ren till skolan eller resecentrum.

Bättre vägar till och från Ren

Bollnäs kommun och Trafikverket arbetar för att förbättra vägarna till och från Ren. Sommaren 2018 genomförde både vi och Trafikverket vägarbeten mellan Ren och Växbo.

Vi har även, tillsammans med Trafikverket, gjort en utredning och åtgärdsstudie av riksvägarna som korsar Bollnäs. I den har vi tillsammans med dem identifierat två korsningar på Ren som upplevs som otrygga, den ena är korsningen från Växbovägen ut på riksväg 50 och den andra är övergångsstället vid Kilbergsskolan. Vi arbetar aktivt gentemot Trafikverket för att de ska ta fram en ny lösning för de korsningarna. Vi för också regelbunden dialog med dem inför deras beslut, en fråga som Trafikverket äger.

Planer för Rens industriby

Vår ambition är att få fler företag att vilja förlägga sin verksamhet i vår kommun. Eftersom Rens industriområde redan rymmer handel och industri är Ren en lämplig plats för fler etableringar. Därför planerar och förbereder vi för att identifiera och tillgängliggöra fler tomter för handel och industri för att möta efterfrågan för exploateringar.

- Att vi som kommun kan erbjuda tomter för industri och handel i ett sådant företagarmecka som Rens industriby ser jag som mycket positivt. Jag vet, att som företagare är det värdefullt att omges av andra förtagare, se bara på Silicon valley! Jag hoppas att de goda förutsättningarna vi skapar gör att vi får fler nyetableringar till Bollnäs och Ren. Det är företagen som skapar jobben - och de behövs! säger Benny Engberg, (BP) kommunalråd.

Relaterade artiklar

Fler nyheter från Bollnäs kommun

Sidinformation

Senast uppdaterad:
9 mars 2023 kl. 15.01