Så här byggs nya skolan på Ren

Skiss över området och den nya skolan

I mars 2022 börjar vi bygga den nya skolan på Ren med plats för 500 elever från förskoleklass till årskurs sex. Just nu pågår en konsultupphandling om vem som ska ta fram en färdig bygghandling.

Det är bland annat ritningar och beskrivningar som skildrar mer detaljer om hur skolan ska byggas.

– Vi bygger det här för att lokalerna och utemiljön ska bli så bra som möjligt utifrån eleverna och pedagogernas behov, säger Per-Erik Karlsson, fastighetsförvaltare på teknik- service- och fritidsförvaltningen.

Flexibiltitet – bäst i längden

Skolhuset planeras för att klara förändringar i elevantal över tid. Skolan ska alltså relativt enkelt kunna utökas eller delas upp eller minska sitt lokalbehov. Exempelvis kunna anpassas från grundskola till förskola.

Nya trafiklösningar planeras på området

De befintliga trafiklösningarna på området planeras om för att öka säkerheten. Bland annat kommer vi att:

  • bygga en ny vändplan med en hållplats för bussar
  • skpa nya ytor för föräldrar och anhöriga på ett säkert sätt kan hämta och lämna skolbarnen med bil
  • utökad varumottagningsplatsen med plats för vändning av varubilar
  • skapa parkeringsplats för rörelsehindrade.

Vi satsar på gång- och cykelvägar

I planeringsarbetet har vi gjort en översyn av gång och cykelstråken på området. Det har resulterat i att vi i arbetet med byggnationen av den nya skolan kommer att bygga nya och kompletterade gång- och cykelvägar så att det blir säkert och tryggt att ta sig till och från skolan. Bland annat genom att binda ihop och göra tydliga gångstråk i både nord-syd och väst-östlig riktning, vilket även blir bättre för boende på området. Vi kommer att bygga en ny gång- och cykelväg mot norr i anslutning till gång- och cykelstråket i norr.

Lek och andra aktiviteter

Skolgården utformas för att användas både för lek och i undervisningen. Den ska vara tillgänglig för alla, stimulera till rörelser av olika slag och ge möjlighet att öva motorik. Planering och utformning av ska anpassas efter barns ålder, intressen, utveckling och förmågor. Det ska även finnas möjlighet för vila och avkoppling samt att leka själv.

Vi flyttar grus/isplanen

Vi kommer att byta plats på grus-/isplanen. Från den befintliga platsen (där den nya skolgården anläggs) till ytan mitt framför höghammarhallen. Storleken på planen blir 50x30 meter och kommer att omges av ett fyra meter högt stängsel kompletterat med bollnät ovanför. Vi sätter även upp en vattenpost för spolning av isplan vintertid.

Skiss över området

Skiss över området

Beskrivning av skissen

Byggnad 1 och 2:

Höghammarskolan. Höghammarskolan en befintlig gymnasiesärskola för 40 - 100 elever som öppnade 1905.

Byggnad 3

Rensbackens skola. Rivs efter att nya skolan byggts.

Byggnad 4

Nya skolan på Ren med plats för 500 elever från förskoleklass till årskurs sex samt fritidshem.

Byggnad 5

Matsalen byggs till och om. Från den nya skolbyggnaden nås matsalen via en passage, utan att eleverna ska behöva klä på sig. Matsalen ska även fortsättningsvis används av gymnasiesärskolan.

Byggnad 6

Socialtjänstens korttidsboende

Byggnad 7

Hyrs av Bollnäs Judoklubb

Byggnad 8

Ny byggnad med garage och verkstad byggs för Höghammarskolans maskinförarutbildning, ersätter den befintliga byggnaden på grusplanen som kommer att rivas.

Byggnad 9

Höghammarhallen. Vi bygger en ny entré och bygger ut med plats för fler omklädningsrum och arbetsytor för personalen.

Byggnad 10

Tidigare vattenreservoar. Befintlig byggnad som byggs om till ställverk.

Ledord som genomsyrar projektet

I planeringsfasen har ledord tagits fram som genom hela projektet ska genomsyra byggnationen av skolhusbyggnaden och skolområdet:

  • Pedagogik - lokaler och lärmiljöer som bidrar till och stärker inlärning
  • Trygghet – lösningar som bidrar till ökad trygghet och minskar risk för skadegörelse
  • Aktivitet – miljöer som stimulerar till nyfikenhet och fysisk aktivitet
  • Arbetsmiljö – en sund och trivsam miljö för lärare och elever
  • Flexibilitet – lokaler som går att nyttja på olika sätt över dygnet och som kan ställas om över längre tid
  • Hållbarhet – Kloka val ur ett ekonomiskt, miljömässigt och socialt långsiktigt perspektiv

Kommunikation kring projektet

Vi kommer att kommunicera projektet ingående löpande under projektets gång i Bollnäs kommuns digitala kanaler, såsom sidan Ny skola på Ren och Bollnäs kommuns Facebooksida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Häng gärna med när Bollnäs växer!

Relaterade artiklar

Fler nyheter från Bollnäs kommun

Sidinformation

Senast uppdaterad:
9 mars 2023 kl. 14.10