Resultatet av provtagningarna på Rensbackens skola

Rensbackens skola

Rensbackens skola

I november förra året flyttades skolverksamheten från Rensbackens skola till lokaler på Heden. Anledningen var att vi bedömde att lokalerna på Rensbackens skola har brister i den fysiska miljön och att eventuella hälsorisker måste utredas noggrant.

Anticimex fick i uppgift av Bollnäs kommun att ta prover och göra en utredning av skolbyggnaden. Utredningen och de prover som tagits visar att det finns kemisk och mikrobiologisk påverkan i byggnaden.

Kemisk påverkan

Provtagningsresultaten har visat låga halter av kemiska ämnen i byggnaden, men för ämnet naftalen var resultatet något högre. Arbets- och miljömedicin vid Akademiska sjukhuset i Uppsala har bedömt att det inte föreligger någon hälsorisk med att vistas i klassrummen på grund av naftalen och att förekommande besvär hos personer bör komma från andra orsaker.

Mikrobiologisk påverkan

De mikrobiologiska provtagningar som gjorts påvisar mikrobiella skador på trämaterial i byggnaden. Exempel på mikrobiella skador är mögelsvamp, rötsvamp, bakterier. Det är med största sannolikhet de mikrobiella skador som påvisats i byggnaden som orsakade de besvär hos personer som vistats i byggnaden.

Vad händer nu?

Samhällsbyggnadskontoret har gjort bedömningen att det i dagsläget är olämpligt att bedriva undervisning i lokalerna på Rensbackens skola. Omfattande åtgärder krävs för att återgå till byggnaden. I april väntas barn- och utbildningsnämnden ta beslut huruvida skolverksamheten ska vara kvar på Heden fram tills att den nya skolan på Ren står klar till vårterminen 2024 eller inte. Fram till dess kommer skolverksamheten att fortsätta bedrivas på Heden.

Tidigare artiklar på ämnet

Film från skollokalerna på Heden 2021-11-29
Frågor och svar om Rensbackens skola och flytten av verksamheten till Heden 2021-11-26
Undervisningen på Rensbackens skola flyttas till Heden 2021-11-22

Fler nyheter från Bollnäs kommun

Sidinformation

Senast uppdaterad:
24 augusti 2022 kl. 11.02