Hur mår du?

Björktjäratjärn i vinterlandskap

I dagarna skickas en enkät ut till 1000 slumpmässigt utvalda personer i vår kommun. Om du är en av de som får enkäten så ta chansen att berätta om din hälsa och levnadsvanor för att bidra till att rätt saker prioriteras inom folkhälsoarbetet.

Vad är den nationella folkhälsoenkäten?

Det är en nationell undersökning om hälsa, levnadsvanor och livsvillkor med syfte att visa hur befolkningen mår och följa förändringar i hälsa över tid.

Undersökningen görs för att:

 • identifiera skillnader i hälsa och livsvillkor mellan olika befolkningsgrupper i länet
 • prioritera olika satsningar på förebyggande arbete
 • identifiera befolkningens behov av stöd i förändring av ohälsosamma levnadsvanor
 • skapa kunskapsunderlag, beslutsunderlag, utbildningar och material
 • planera för folkhälsoarbete och hälso- och sjukvård.

Resultaten från tidigare folkhälsoenkäter har använts bland annat:

 • Som en del av den kartläggning som gjorts för att beskriva skillnader och ge förslag på hur ojämlikheter i hälsa uppstår och kan brytas i Bollnäs kommun.
 • För att bilda samverkansgrupper med representanter från kommunen och civilsamhället. Dessa grupper fokuserar exempelvis på förebyggande arbete mot alkohol, narkotika, doping och tobak (ANDT) samt trygghetsfrågor.
 • Som underlag för arbete med trygghetsvandringar och medborgardialoger i kommunen.
 • Som en del av beskrivningar över hälsoläget i kommunen för att det ska finnas en medvetenhet om detta för de som styr och leder.

Därför är det viktigt att du svarar på enäten

Tack vare enkätundersökningen får vi värdefull information som hjälper oss i arbetet med att uppnå en god folkhälsa.

Här är några exempel på vad vi fick veta genom senaste enkäten från 2018:

 • Andelen som uppger att de har ängslan, oro eller ångest var lägre i Bollnäs kommun jämfört med både länet och riket.
 • Att det är lägre andel Bollnäsbor som är fysiskt aktiva minst 150 minuter per vecka jämfört med länet och riket, dock var medborgarna i Bollnäs kommun mindre stillasittande jämfört med medborgarna både i Gävleborg och riket.
 • Det är lägre andel som är allergiska i Bollnäs kommun jämfört med länet och riket.
 • Andelen personer som har högt blodtryck var högre bland medborgarna i Bollnäs kommun jämfört med medborgarna i Gävleborg och riket.
 • Andelen som röker dagligen var lägre i Bollnäs kommun jämfört med både Gävleborg och riket.
 • Andelen som har svårt att lita på andra människor är högre i Gävleborg och riket jämfört med Bollnäs kommun – tilliten till varandra kan alltså tolkas vara högre i Bollnäs kommun jämfört med Gävleborg och riket.
 • 4,7 % av kvinnorna uppger att de varit utsatta för hot om våld.
 • Andelen män som uppger att de har ont i rygg och liknande är högre i Bollnäs kommun jämfört med Gävleborg och riket.

Fler nyheter från Bollnäs kommun

Sidinformation

Senast uppdaterad:
25 februari 2022 kl. 11.53